» Regulamin rozliczania zużycia kosztów wody i odprowadzania ścieków - budynki komunalne

» Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej, centralnego ogrzewania i podgrzania wody   - budynki komunalne

» Regulamin rozliczania zużycia kosztów wody i odprowadzania ścieków - wspólnoty mieszkaniowe

» Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody - wspólnoty mieszkaniowe wyposażone w podzielniki ciepła

» Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody - wspólnoty mieszkaniowe nie wyposażone w podzielniki ciepła

» Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania - wspólnoty mieszkaniowe nie wyposażone w podzielniki ciepła       REGULAMINZałącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 179/2016
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 22 grudnia 2016 r.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY, ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ ZASAD USTALANIA ODPŁATNOŚCI Z TEGO TYTUŁU UŻYTKOWNIKOM LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH I LOKALACH BĘDĄCYCH WŁASNOśCIĄ MIASTA KONINA


I. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2015 r. poz.139 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2008 r. Nr 5, poz.29 z późn. zm.)
 6. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów dostawy wody do budynków i odbiór ścieków oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali z tego tytułu.
 2. Regulamin dotyczy wszystkich lokali w budynkach mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w instalację wodno-kanalizacyjną.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Miasto Konin - właściciel budynku i lokalu,
  2. zarządca - osoba prawna lub fizyczna zarządzająca budynkiem na podstawie zawartej umowy o zarządzanie z Miastem Konin,
  3. lokal - lokal mieszkalny lub użytkowy niezależnie od formy posiadania,
  4. użytkownik lokalu - osoba posiadająca umowę najmu, podnajmu lub osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego,
  5. nieruchomość - jednostka rozliczeniowa stanowiąca ogół rozliczanych lokali w budynku, których zaopatrywanie w wodę odbywa się przez wspólną instalację, a jej pomiar rejestrowany jest w pomieszczeniu na przyłączu obsługującym tę nieruchomość,
  6. układ pomiarowo-rozliczeniowy- dopuszczone do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami wodomierze instalowane przez dostawcę wody i odbiorcę ścieków, służące do pomiaru ilości wody i odprowadzenia ścieków, których odczyty stanowią podstawę do obliczenia należności z tego tytułu z nieruchomości,
  7. dostawca- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie,
  8. okres rozliczeniowy- 6 miesięcy (styczeń - czerwiec, lipiec - grudzień)
 4. Za lokal wyposażony w wodomierze uznaje się lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenie, w którym zamontowane są przyrządy pomiarowe w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, to znaczy posiadające:
  1. ważną legalizację Głównego Urzędu Miar; okres ważności wynosi zarówno dla wodomierzy wody zimnej jak i ciepłej - 5 lat licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana.,
  2. nienaruszoną plombę na połączeniu śrubunkowym wodomierza z przyłączem wodnym, zabezpieczającą przed nieuprawnionym zdjęciem przyrządu lub nielegalnym rozszczelnieniem połączenia.
 5. Do urządzeń pomiarowych służących do podziału kosztów zużytej wody wykorzystuje się wodomierze główne zamontowane na przyłączach wody zimnej do budynków oraz wodomierze indywidualne wody zimnej i ciepłej.

§ 2

 1. Koszty dostawy zimnej i ciepłej wody do zasobów Miasta Konin podlegają rozliczeniu na każdy lokal według wskazań zamontowanych urządzeń pomiarowych lub norm zużycia wody na osobę w przypadku braku wodomierza.
 2. Rozliczenie kosztów zużytej wody i odprowadzania ścieków między Dostawcą a Miastem Konin wykonywane jest dla poszczególnych budynków lub węzłów cieplnych na podstawie wskazań wodomierzy głównych zamontowanych na przyłączach wody zimnej do budynków.
 3. Rozliczenie za zużytą wodę między Miastem Konin a Użytkownikiem następuje według wskazań wodomierzy indywidualnych lub norm zużycia wody na osobę w przypadku braku wodomierza.
 4. Koszty powstałe z powodu różnic we wskazaniach wodomierza głównego oraz sumy wskazań wodomierzy indywidualnych lub norm zużycia wody na osobę w przypadku braku wodomierza wody ciepłej i zimnej wszystkich lokali, zostaną doliczone w rozliczeniu na poszczególne lokale w ilości proporcjonalnej do zużycia wykazanego przez wodomierze indywidualne lub norm zużycia wody na osobę w przypadku braku wodomierza.
 5. Ilość odprowadzanych ścieków z lokalu jest równa ilości zużytej wody określonej w ust.3 i 4.

§ 3

 1. Przez cenę wody rozumie się opłatę za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia, ustaloną w taryfie opłat za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie Miasta Konina.
 2. Przez cenę odprowadzania ścieków rozumie się opłatę za 1 m3 ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, ustaloną w taryfie opłat za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie Miasta Konina.

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA LOKALU I ZARZĄDCY

§ 4

 1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest:
  1. Zapewnić osobie przeprowadzającej odczyt swobodny dostęp do układów pomiarowo - rozliczeniowych w celu dokonania odczytu,
  2. nie dokonywać montażu ani wymiany wodomierza we własnym zakresie,
  3. nie dokonywać zmiany usytuowania wodomierza nawet jeżeli nie prowadzi to do uszkodzenia plomb montażowych,
  4. zachować oplombowanie wodomierza w stanie nienaruszonym przez cały okres jego eksploatacji - za zerwanie plomby odpowiada Użytkownik lokalu,
  5. niezwłocznie zgłaszać zarządcy, pisemnie lub osobiście zauważone przypadki uszkodzenia lub nieprawidłowości wskazań wodomierza.

 2. Do obowiązków Zarządcy należy:
  1. obsługa zainstalowanych w budynkach i lokalach wodomierzy w okresie między montażem, a wymianą, przeprowadzana na podstawie zgłoszenia awarii, reklamacji użytkownika, zgłoszenia osoby dokonującej odczytu wskazań itp.,
  2. prowadzenie ewidencji wodomierzy i plomb,
  3. obsługa reklamacyjna wodomierzy w zakresie wstępnej weryfikacji wskazań oraz pomoc w przeprowadzeniu badania przez upoważnioną instytucję zewnętrzną,
  4. sporządzanie protokołu montażowego w przypadku każdej wymiany wodomierza w lokalu,
  5. każdorazowe oplombowanie wodomierzy, w przypadku wykonania przez administratora robót, które wymagały zerwania plomb,
  6. odpłatne oplombowanie wodomierzy na wniosek Użytkownika,
  7. każdorazowe powiadomienie o zmianie cen wody i odprowadzenia ścieków,
  8. przeprowadzenie odczytów wodomierzy oraz wykonanie rozliczenia zużycia wody,
  9. kontrola stanu urządzeń pomiarowych ,zabezpieczeń i cech legalizacyjnych,
  10. dokonywanie w imieniu właściciela lokalu wymiany legalizacyjnej wodomierzy,
  11. wykonywanie okresowych analiz kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz jej zużycia dla poszczególnych budynków i lokali.

IV. ZASADY ROZLICZANIA WODY ZUŻYTEJ W LOKALACH I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 5

 1. Koszt dostawy wody obejmuje koszt dostawy zimnej wody oraz wody ciepłej. Opłata za wodę zużytą jako ciepłą nie obejmuje kosztów jej podgrzania.
 2. Odczyty wskazań wodomierzy wody zimnej i ciepłej w lokalach dokonuje się co 6 miesięcy przez Zarządcę lub osoby przez niego upoważnione.
 3. W przypadkach wyjątkowych i uzasadnionych dopuszcza się podanie stanów wodomierzy w formie pisemnej lub telefonicznej, przy czym minimum jeden raz do roku odczyt musi być dokonany przez osobę odczytującą.
 4. W przypadku braku odczytów urządzeń pomiarowych z przyczyn niezależnych od zarządcy zużycie wody wylicza się na podstawie średniej z dwóch minionych okresów rozliczeniowych dla danego lokalu. W wypadku braku możliwości rozliczenia w oparciu o średnie zużycie wody przyjmuje się do rozliczenia normatyw wody wynikający z obowiązujących przepisów.
 5. Zarządca może przeprowadzić niezapowiedziane odczyty i kontrole wodomierzy.

§ 6

 1. Rozliczenie zużycia wody zimnej i ciepłej następuje w terminie 2 miesięcy od daty dokonania odczytu.
 2. Użytkownik lokalu na poczet kosztów zużycia wody wnosi zaliczki według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do wnoszenia zaliczek na poczet kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w danym miesiącu w terminie do 10 dnia tego miesiąca.
 4. Wysokość zaliczki po rozliczeniu zużycia wody za II półrocze 2016 r. ustalona zostanie indywidualnie dla każdego lokalu i odpowiadać będzie iloczynowi zużycia wody w lokalu w oparciu o zużycie w ostatnich co najmniej trzech okresach rozliczeniowych i aktualnej ceny zgodnie z obowiązującą taryfą na dany rok za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków i zaliczka ta obowiązywać będzie przez kolejny okres rozliczeniowy.
 5. Po każdym kolejnym rozliczeniu wysokość zaliczkowej normy zużycia wody w lokalu korygowana będzie do poziomu zużycia wyliczonego na podstawie średniej z obowiązującej wysokości zaliczkowej normy zużycia wody i zużycia wody wynikającego z ostatniego rozliczenia. Wysokość zaliczki ustalona będzie indywidualnie dla każdego lokalu i odpowiadać będzie iloczynowi nowo ustalonej zaliczkowej normy zużycia wody i aktualnej ceny zgodnie z obowiązującą taryfą na dany rok za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 6. Na pisemny wniosek Użytkownika lokalu, zarządca może w uzasadnionych przypadkach zmniejszyć lub zwiększyć wysokość normy zużycia zaliczkowego.
 7. Wysokość zaliczkowej normy zużycia wody w pierwszym okresie rozliczeniowym - dla użytkowników lokali mieszkalnych zasiedlających lokal - ustalana będzie w porozumieniu z nimi, z zastrzeżeniem, że nie może być wyższa oraz niższa niż 50% normy na osobę wynikającą z przepisów prawa.
 8. Wysokość zaliczkowej normy zużycia wody w pierwszym okresie rozliczeniowym - dla lokali użytkowych - ustalana będzie z obowiązujących przepisów prawa,
 9. Wysokość zaliczkowej normy zużycia wody dla użytkowników lokali mieszkalnych Miasta we wspólnotach mieszkaniowych ustalana będzie, po rozliczeniu dokonanym przez wspólnotę, zgodnie z ust. 4 - 7.
 10. W następnych okresach rozliczeniowych dla użytkowników, o których mowa w ust. 7, 8 i 9 ustalana będzie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5.
 11. W przypadku zmiany ceny wody w trakcie okresu rozliczeniowego, cenę 1 m3 wody ustala się jako średnią ważoną cen w miesiącach tego okresu.
 12. Koszty odprowadzania ścieków rozlicza się według zasad stosowanych przy rozliczeniu wody.

§ 7

 1. Różnica, powstała w okresie rozliczeniowym, pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami dostawy wody do lokalu, a opłatami wniesionymi przez użytkownika w formie miesięcznych zaliczek regulowana jest w sposób następujący:
  1. niedopłatę Użytkownik lokalu zobowiązany jest uregulować na rachunek bankowy Miasta Konin w terminie wskazanym na rozliczeniu,
  2. nadpłatę zalicza się na poczet najbliższych wymaganych opłat miesięcznych za używanie lokalu,
  3. w przypadku Użytkowników zadłużonych wobec Miasta Konin, nadpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na zmniejszenie zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu najwcześniej powstałego zadłużenia, natomiast niedopłata zwiększa stan zadłużenia w ostatnim miesiącu okresu rozliczeniowego.
 2. W przypadku różnic powstałych w wyniku rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków z uwzględnieniem stanu wodomierzy indywidualnych w powiązaniu z wodomierzem głównym Zarządca:
  1. niedoborem obciąży Użytkowników lokali proporcjonalnie do zużycia wody w danym okresie rozliczeniowym,
  2. nadwyżką uzna Użytkowników lokali proporcjonalnie do zużycia wody w danym okresie rozliczeniowym.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia samoistnego lub nieprawidłowego wskazania wodomierza indywidualnego, koszty zużycia wody wylicza się na podstawie średniego zużycia w dwóch minionych okresach rozliczeniowych dla danego lokalu.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń umyślnych wodomierza, a także zerwania którejkolwiek z plomb, kosztami wymiany zostanie obciążony Użytkownik lokalu, zaś rozliczenie zużycia wody za okres od ostatniego odczytu do dnia stwierdzenia uszkodzenia, zostanie dokonane na podstawie podwójnego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
 3. Zgłoszona przez Użytkownika lokalu reklamacja wskazań wodomierza, który nie posiada zewnętrznych oznak uszkodzenia ani nie uległ zablokowaniu, podlega wstępnej weryfikacji przez zarządcę.
 4. Użytkownik ma prawo zwrócić się do zarządcy z pisemnym wnioskiem o dokonanie ekspertyzy wodomierza.
 5. Na okres sprawdzania wodomierza, montowany jest zastępczy wodomierz. Zdemontowany wodomierz poddany zostanie ekspertyzie przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą upoważnienie Prezesa Głównego Urzędu Miar.
 6. Uznanie reklamacji za uzasadnioną zwalnia Użytkownika z opłaty za usługę sprawdzania wodomierza.
 7. W przypadku gdy zarzuty nie zostaną potwierdzone i wodomierz zostanie uznany za prawidłowo działający, zarządca obciąży użytkownika kosztami poniesionymi w związku z badaniem urządzenia pomiarowego (koszty ekspertyzy, dwukrotnego demontażu-montażu, oplombowania oraz przesyłki).

§ 9

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniu, Użytkownik lokalu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania rozliczenia winien zgłosić reklamację w formie pisemnej u zarządcy. Reklamacje po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zarządca na zgłoszoną reklamację udziela odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. Ewentualne korekty związane z rozpatrzoną reklamacją rozliczeń, dokonywane będą w następnym okresie rozliczeniowym.
 4. Jeżeli w wyniku reklamacji nastąpiła korekta rozliczenia indywidualnego lokalu to różnica pomiędzy pierwotnym a skorygowanym rozliczeniem powiększa lub pomniejsza koszty następnego okresu rozliczeniowego danego budynku.

§ 10

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia i ma zastosowanie do rozliczeń kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków za II półrocze 2016 r. i ustalania odpłatności od 01.01.2017r.
 2. Tracą moc dotychczas obowiązujące regulaminy cząstkowe opracowane dla potrzeb rozliczania dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu.


       REGULAMINZałącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 180/2016
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 22 grudnia 2016 r.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ, DOKONYWANIA ROZLICZEŃ ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY ORAZ ZASAD USTALANIA ODPŁATNOŚCI Z TEGO TYTUŁU UŻYTKOWNIKOM LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH I LOKALACH BĘDĄCYCH WŁASNOśCIĄ MIASTA KONINA

I. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 2010 r. Nr 194, poz. 1291)
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2008 r. Nr 5, poz.29 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 r. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422).
 7. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610).

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE I OKREŚLENIA

§ 1

 1. Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.
 2. Regulamin określa zasady rozliczeń z użytkownikami wszystkich lokali, określonych poniżej jako lokale opomiarowane lub jako lokale nieopomiarowane.

§ 2

 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Miasto Konin - właściciel budynku i lokalu,
  2. zarządca - osoba prawna lub fizyczna zarządzająca budynkiem na podstawie zawartej umowy o zarządzanie z Miastem Konin,
  3. lokal - lokal mieszkalny lub użytkowy niezależnie od formy posiadania,
  4. użytkownik lokalu - osoba posiadająca umowę najmu, podnajmu lub osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego,
  5. co - centralne ogrzewanie - rozumie się przez to energię cieplną używaną w celach grzewczych,
  6. cw - ciepła woda użytkowa - rozumie się przez to ilość wody zimnej (wodociągowej) podgrzanej do celów użytkowych,
  7. współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła - współczynniki korygujące zużycie ciepła w lokalach uwzględniające straty ciepła w związku z ich usytuowaniem w bryle budynku,
  8. węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia i instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych w obiekcie,
  9. grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
  10. zamówiona moc cieplna - ustalona przez zarządcę budynku największa moc cieplna, jaka w danej nieruchomości wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tej nieruchomości jest niezbędna do zapewnienia:
   • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
   • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
   • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
  11. układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczone do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami urządzenia, służące do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których odczyty stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła do nieruchomości,
  12. lokale opomiarowane w zakresie co - lokale, dla których zainstalowano liczniki ciepła lub lokale wyposażone w podzielniki kosztów ogrzewania oraz zawory termostatyczne spełniające wymogi określone przepisami powszechnie obowiązującymi, a w szczególności określane Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi,
  13. lokale nieopomiarowane w zakresie co - lokale, w których nie zainstalowano na grzejnikach podzielników kosztów ogrzewania oraz zaworów termostatycznych lub liczników ciepła, a także lokale, w których stwierdzono chociażby jedno niesprawne z tych urządzeń oraz lokale, w których użytkownik uniemożliwił dostęp osobom upoważnionym do dokonania odczytu wskazań podzielników kosztów ogrzewania i kontroli prawidłowości działania urządzeń,
  14. lokale opomiarowane w zakresie cw - lokale, do których ilość dostarczanej ciepłej wody określana jest wskazaniami zainstalowanego w tym celu wodomierza lokalowego, spełniającego wymogi określane obowiązującymi przepisami, a w szczególności posiadającego legalizację wymaganą przepisami ustawy Prawo o miarach,
  15. lokale nieopomiarowane w zakresie cw - lokale, w których nie zainstalowano wodomierzy służących do określenia ilości dostarczonej ciepłej wody, a także lokale, w których stwierdzono niesprawność urządzeń oraz lokale, których użytkownik uniemożliwił dostęp osobom upoważnionym do dokonania odczytu wskazań wodomierzy lub kontroli ich prawidłowego działania,
  16. powierzchnia ogrzewana - całkowita powierzchnia użytkowa wszystkich lokali w budynku,
  17. nieruchomość - jednostka rozliczeniowa stanowiąca ogół rozliczanych lokali w budynku, których zaopatrywanie w ciepło odbywa się przez wspólną instalację, a pomiar ciepła rejestrowany jest w węźle cieplnym (lub w węzłach cieplnych jeżeli jest ich więcej w budynku) obsługującym tę nieruchomość,
  18. okres rozliczeniowy- przedział czasu przyjęty do rozliczenia energii cieplnej na potrzeby: co - 12 miesięcy,(styczeń - grudzień) cw - 6 miesięcy. ( styczeń - czerwiec, lipiec - grudzień)
 2. Rozliczenia dostawy energii cieplnej do nieruchomości zużytej do celów ogrzewania lokali oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej dokonuje zarządca budynku lub działająca na jego zlecenie zewnętrzna firma rozliczeniowa.
 3. Podstawą rozliczenia kosztów ciepła dostarczonego przez dostawcę energii do budynków stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta są całkowite koszty poniesione na zakup energii cieplnej dla danego budynku lub grupy budynków w przypadku węzła grupowego.
 4. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się powierzchnię użytkową mieszkań.
 5. Instalacja na klatkach schodowych, korytarzach, w suszarniach i w pomieszczeniach wspólnego użytku ujmowana jest w bilansie cieplnym budynku.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 3

Obsługa, w tym montaż i odczyt wskazań podzielników kosztów ogrzewania, liczników energii cieplnej dla lokali oraz wodomierzy lokalowych ciepłej wody dokonywana jest przez zarządcę budynku lub podmioty przez niego upoważnione.

§ 4

W celu ochrony właściwych warunków eksploatacyjnych lokali każdy użytkownik ma obowiązek stosowania nastaw zaworów grzejnikowych zapewniających wymaganą normą temperaturę użytkowania pomieszczeń nie niższą niż 16℃ (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 1422).

§ 5

 1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do udostępnienia zajmowanego lokalu w celu:
  1. zamontowania urządzeń regulacyjno pomiarowych (przygrzejnikowe zawory termostatyczne, podzielniki kosztów ogrzewania, liczniki ciepła wodomierze indywidualne w mieszkaniach), oraz w koniecznych przypadkach odpowietrzników miejscowych,
  2. dokonania odczytów, a w przypadku podzielników kapilarnych również wymiany ampułek w podzielnikach, plombowania podzielników, liczników ciepła,
  3. konserwacji, naprawy lub wymiany urządzeń,
  4. kontroli stanu technicznego urządzeń i prawidłowości ich działania .
 2. Ponadto użytkownik lokalu zobowiązany jest do:
  1. natychmiastowego zgłoszenia administracji Zarządcy wszelkich nieprawidłowości w pracy urządzeń służących do rozliczeń w tym ich uszkodzeń i naruszenia plomb,
  2. poniesienia powstałych z winy użytkownika kosztów naprawy lub wymiany urządzeń służących do rozliczeń oraz głowic termostatycznych i plomb.
 3. Ocena nieprawidłowości pracy urządzeń służących do rozliczeń, w tym ich uszkodzeń, dokonywana jest komisyjnie z udziałem użytkownika lokalu, przedstawiciela zarządcy i przedstawiciela Właściciela, zaś wyniki ustaleń ujmowane są pisemnie stosownym protokołem.4. O terminie i sposobie przeprowadzenia odczytów urządzeń zainstalowanych w lokalach służących do rozliczeń, ich użytkownicy są powiadamiani ogłoszeniami na tablicy ogłoszeń na klatkach schodowych i w administracji zarządcy co najmniej na 7 dni przed terminem dokonywania odczytów.
 4. Najpóźniej 7 dni po pierwszym odczycie ogłoszony będzie drugi termin odczytu dla lokali nie odczytanych w pierwszym terminie, o ile użytkownicy tych lokali nie uzgodnią wcześniejszego terminu odczytu.
 5. W przypadku przewidywanej nieobecności w czasie dokonywania odczytów urządzeń służących do rozliczeń, na pisemny wniosek użytkownika lokalu istnieje możliwość dokonania komisyjnego wcześniejszego odczytu wskazań urządzeń służących do rozliczeń przez komisję w składzie przedstawiciela zarządcy i właściciela budynku z udziałem użytkownika.


IV. OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z DOSTAWĄ ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CO I CW DO BUDYNKU.

§ 6

 1. Za całkowite koszty dostawy ciepła w nieruchomości uważa się koszty zakupu energii cieplnej rozliczane z jego dostawcą na podstawie zawartej umowy.
 2. Zarządca prowadzi ewidencję analityczną poniesionych kosztów z podziałem na koszty centralnego ogrzewania i podgrzania wody.
 3. Rozliczenie poniesionych kosztów dostawy ciepła przeprowadza się, przyjmując kwotę kosztów zaewidencjonowanych w okresie rozliczeniowym, oddzielnie na związane z centralnym ogrzewaniem i oddzielnie na związane z podgrzewaniem wody.
 4. Ilość ciepła dostarczonego na potrzeby co określa się na podstawie wskazania licznika ciepła (ciepłomierza) zainstalowanego w obiegu centralnego ogrzewania w węźle cieplnym.
 5. Ilość ciepła dostarczonego na potrzeby cw określa się jako różnicę pomiędzy wskazaniem licznika głównego (ciepłomierza) a wskazaniem licznika ciepła (ciepłomierza) zainstalowanego w obiegu centralnego ogrzewania.
 6. W przypadku braku urządzenia pomiarowego uniemożliwiającego prawidłowe określenie wysokości kosztów na potrzeby przygotowania cw, ilość ciepła dostarczonego do tego celu określa się na podstawie średniej ilości ciepła dostarczanego do budynku w okresie niegrzewczym.


V. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z DOSTAWĄ ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CO I CW.

§ 7

W przypadku wyposażenia budynku w instalacje pionowe co i cw, koszty dostawy i zużycia ciepła podlegają podziałowi na:
 1. Koszty stałe co, do których zalicza się:
  1. miesięczną opłatę stałą za zamówioną moc cieplną dla nieruchomości, płatną co miesiąc stanowiącą iloczyn mocy zamówionej w MW i ceny za moc zamówioną wyrażonej w zł/MW/m-c
  2. miesięczną opłatę stałą za usługi przesyłowe stanowiącą iloczyn mocy zamówionej w MW i stawki opłaty za usługi przesyłowe wyrażone w zł/MW/m-c
  3. koszty zmienne ogrzewania pomieszczeń ogólnego użytku tj. klatek schodowych, pralni, suszarni, szybów dźwigowych itp., które określa zarządca w zależności od wyposażenia w urządzenia służące rozliczeniu lub ich braku,
  4. część kosztów zmiennych ogrzewania mieszkań stanowiących różnicę między pełnym kosztem zmiennym ogrzewania mieszkań, a kosztem skorygowanym współczynnikami wyrównawczymi zużycia ciepła,
  5. koszty zmienne ogrzewania mieszkań nie pokryte opłatami ich użytkowników, w których wystąpiło zużycie ciepła znacznie odbiegające od średniego zużycia w nieruchomości,
  6. inne poniesione koszty związane z dostawą ciepła, niezależne od zużycia ciepła mierzonego licznikami w węźle cieplnym, np. dodatkowe włączanie i wyłączanie ciepła.
 2. Koszty zmienne co, do których zalicza się:
  1. opłatę za dostarczone ciepło do nieruchomości na potrzeby centralnego ogrzewania, stanowiącą iloczyn ilości pobranej energii cieplnej w GJ i ceny za dostarczone ciepło wyrażonej w zł/GJ,
  2. opłatę zmienną za usługi przesyłowe, stanowiącą iloczyn ilości pobranej energii cieplnej w GJ i stawki zmiennej opłaty przesyłowej wyrażonej w zł/GJ
 3. Koszty cw, do których zalicza się:
  1. opłatę za dostarczone ciepło do nieruchomości na podgrzanie wody wodociągowej stanowiącą iloczyn ilości pobranej energii cieplnej w GJ i ceny za dostarczone ciepło wyrażonej w zł/GJ,
  2. opłatę zmienną za usługi przesyłowe stanowiącą iloczyn ilości pobranej energii cieplnej w GJ i stawki zmiennej opłaty przesyłowej wyrażonej w zł/GJ.

§ 8

W przypadku wyposażenia budynku w instalacje poziome co i cw, koszty dostawy zużycia ciepła podlegają podziałowi na:

 1. Koszty stałe co, do których zalicza się :
  1. miesięczną opłatę stałą za zamówioną moc cieplną dla nieruchomości, płatną co miesiąc stanowiącą iloczyn mocy zamówionej w MW i ceny za moc zamówioną wyrażonej w zł/MW/m-c,
  2. miesięczną opłatę stałą za usługi przesyłowe stanowiącą iloczyn mocy zamówionej w MW i stawki opłaty za usługi przesyłowe wyrażone w zł/MW/m-c,
  3. koszty zmienne ogrzewania pomieszczeń ogólnego użytku tj. pralni, suszarni, itp., które określa zarządca w zależności od wyposażenia w urządzenia służące rozliczeniu lub ich braku,
  4. część kosztów zmiennych ogrzewania mieszkań stanowiących różnicę między pełnym kosztem zmiennym ogrzewania mieszkań, a kosztem skorygowanym współczynnikami wyrównawczymi zużycia ciepła,
  5. inne poniesione koszty związane z dostawą ciepła, niezależne od zużycia ciepła mierzonego licznikami w węźle cieplnym, np. dodatkowe włączanie i wyłączanie ciepła.
 2. Koszty zmienne co, do których zalicza się :
  1. opłatę za dostarczone ciepło do nieruchomości na potrzeby centralnego ogrzewania stanowiącą iloczyn ilości pobranej energii cieplnej w GJ i ceny za dostarczone ciepło wyrażonej w zł/GJ,
  2. opłatę zmienną za usługi przesyłowe stanowiącą iloczyn ilości pobranej energii cieplnej w GJ i stawki zmiennej opłaty przesyłowej wyrażonej w zł/GJ,
 3. Koszty cw, do których zalicza się :
  1. opłatę za dostarczone ciepło do nieruchomości na podgrzanie wody wodociągowej stanowiącą iloczyn ilości pobranej energii cieplnej w GJ i ceny za dostarczone ciepło wyrażonej w zł/GJ,
  2. opłatę zmienną za usługi przesyłowe stanowiącą iloczyn ilości pobranej energii cieplnej w GJ i stawki zmiennej opłaty przesyłowej wyrażonej w zł/GJ,

§ 9

Jako urządzenia pomiarowe służące do podziału kosztów zużytego ciepła w lokalach Miasta Konin wykorzystuje się:
 1. elektroniczne ciepłomierze, wskazujące ilość pobranej energii cieplnej do ogrzania lokalu (pomiar w GJ),
 2. kapilarne podzielniki kosztów z odczytem manualnym,
 3. elektroniczne podzielniki kosztów z odczytem zdalnym.

§ 10

 1. Koszty stałe co ustalone zgodnie z niniejszym regulaminem rozlicza się na poszczególne lokale w budynku proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.
 2. W przypadku występowania w budynku lokali użytkowych, ustala się podział kosztów stałych ogrzewania dla lokali mieszkalnych i użytkowych proporcjonalnie do powierzchni tych lokali przy zastosowaniu współczynników przeliczeniowych:
  1. współczynnik przeliczeniowy dla lokali mieszkalnych Wm = 1,0
  2. Współczynnik przeliczeniowy dla lokali użytkowych Wu ustala się według wzoru:
              Wu = H : 2,5m            gdzie: H - wysokość pomieszczeń
  3. Koszty zmienne co ponoszone na ogrzewanie lokali rozliczane są zgodnie ze wskazaniami podzielników kosztów.
  4. Koszty zmienne cw rozliczane są na m3 zużytej wody zmierzonej wodomierzami lokalowymi (ciepła woda).

§ 11

 1. W celu uwzględnienia wpływu usytuowania lokali rozliczanych na podstawie urządzeń pomiarowych wymienionych w § 9 na wysokość opłat za ogrzewanie należy stosować współczynniki wyrównawcze uwzględniające niekorzystne położenie lokalu w bryle budynku.
 2. Współczynniki wyrównawcze ustala się w oparciu o warunki obliczeniowe na podstawie dokumentacji technicznej, z uwzględnieniem stanu technicznego budynku oraz ochrony cieplnej przegród zewnętrznych.
 3. Dla budynków, dla których nie określono współczynników wyrównawczych jak w ust. 2, stosuje się współczynniki standardowe ustalone dla danego systemu rozliczeniowego przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Technik Instalacyjnych „INSTAL” w Warszawie.
 4. Zarządca budynku dokonujący rozliczenia indywidualnego lokali w oparciu o urządzenia pomiarowe wymienione w § 9 niniejszego regulaminu jest zobowiązany do posiadania w dokumentacji nieruchomości wykazu współczynników wyrównawczych i ich stosowania.

§ 12

 1. Jeżeli ustalony na podstawie urządzeń podzielnikowych w budynkach wyposażonych w instalacje pionowe centralnego ogrzewania, koszt zmienny ogrzewania danego lokalu jest:
  1. mniejszy w przeliczeniu na 1 m2 niż 0,5 kosztu średniego dla wszystkich lokali w danym budynku, to obciążenie tego lokalu kosztami zmiennymi ogrzewania ustala się w przeliczeniu na m2 w wysokości 0,5 kosztu średniego dla wszystkich mieszkań w tej nieruchomości.
  2. większy w przeliczeniu na 1 m2 niż 2,5 kosztu średniego dla wszystkich lokali w danym budynku, to obciążenie tego lokalu kosztami zmiennymi ogrzewania ustala się w przeliczeniu na m2 w wysokości 2,5 kosztu średniego dla wszystkich mieszkań w tej nieruchomości.
 2. Ustalona różnica miedzy rzeczywistym kosztem zmiennym ogrzewania lokali, a kosztem skorygowanym zgodnie z ust. 1 zwiększa lub zmniejsza koszty stałe ogrzewania lokali w danej nieruchomości.

§ 13

W przypadku braku w budynku urządzeń pomiarowych, o których mowa w § 9 koszty zużytego ciepła w lokalach zarządca rozlicza proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali w budynku.


VI. USTALENIE OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY.

§ 14

 1. Zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody wnoszone będą przez użytkowników co miesiąc, a ich wymiar powinien zapewnić pełne pokrycie ponoszonych kosztów w okresie rozliczeniowym.
 2. Zaliczki na poczet ogrzewania będą ustalane każdorazowo po dokonanym rozliczeniu dla wszystkich użytkowników lokali indywidualnie na bazie ostatniego rozliczenia przy uwzględnieniu przewidywanych kosztów ogrzewania obejmujących prognozę wzrostu ceny ciepła i przewidywanej ilości ciepła dostarczanego do nieruchomości.
 3. W przypadku braku w budynku urządzeń pomiarowych, o których mowa w § 9 zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania ustalane są w oparciu o faktyczne koszty ogrzewania w poprzednim okresie rozliczeniowym i prognozowane zmiany cen.
 4. Zaliczki (przedpłaty) na pokrycie kosztów zakupu ciepła przeznaczonego na podgrzanie wody wodociągowej oraz na pokrycie innych kosztów związanych z dostawą ciepłej wody dla wszystkich użytkowników - ustalone będą indywidualnie dla każdego lokalu na kolejny okres po rozliczeniu kosztów podgrzania wody za II półrocze 2016 rozliczeniowy w oparciu o faktyczne zużycie ilości wody (m3) w lokalach Miasta w ostatnich co najmniej trzech okresach rozliczeniowych i przewidywanego kosztu podgrzania wody w przyszłym okresie rozliczeniowym, którego podstawę stanowi koszt wynikający z ostatniego rozliczenia.
 5. Po każdym kolejnym rozliczeniu wysokość zaliczkowej normy zużycia ciepłej wody będzie korygowana przez Zarządcę do poziomu zużycia wynikającego z ostatniego okresu rozliczeniowego.
 6. Zaliczki (przedpłaty) na pokrycie kosztów zakupu ciepła do celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody wodociągowej dla użytkowników lokali mieszkalnych Miasta we wspólnotach mieszkaniowych będą ustalane w oparciu o zasady określone w regulaminach wspólnot mieszkaniowych, a w wypadku ich braku zgodnie z ust. 1 - 5.
 7. W przypadku wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych lub większego niż przewidywano wzrostu cen dostawy energii cieplnej, Zarządca może zmienić wysokość zaliczek w trakcie okresu rozliczeniowego po uzyskaniu opinii Właściciela budynku.
 8. Dla użytkowników lokali mieszkalnych zasiedlających lokal mieszkalny, wysokość zaliczkowej opłaty z tytułu centralnego ogrzewania, dla pierwszego okresu rozliczeniowego, ustalana będzie na podstawie średnich kosztów ogrzewania wszystkich lokali w budynku w poprzednim okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem wskaźnika zmiany cen.
 9. Dla użytkowników lokali użytkowych obejmujących lokal użytkowy po raz pierwszy wysokość opłaty zaliczkowej, dla pierwszego okresu rozliczeniowego ustalana będzie w wysokości średnich kosztów ogrzewania pozostałych lokali użytkowych w budynku lub kosztów ogrzewania w poprzednim okresie dla lokalu, w przypadku pojedynczego lokalu w budynku z uwzględnieniem wskaźnika zmiany cen.
 10. Dla użytkowników lokali mieszkalnych zasiedlających lokal mieszkalny wysokość zaliczkowej opłaty z tytułu podgrzania wody ustalana będzie jako iloczyn 50% normy zużycia wody wynikającej z obowiązujących przepisów przypadająca na zamieszkałą osobę oraz kosztu przygotowania ciepłej wody w budynku za ostatni okres rozliczeniowy z uwzględnieniem wskaźnika zmiany cen.
 11. W następnych okresach rozliczeniowych dla użytkowników, o których mowa w ust. 8 - 9 zaliczka ustalana będzie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 - 7.
 12. Rozliczenie opłat z użytkownikami lokali dokonywane jest przez zarządcę w terminie:
  1. 2 miesięcy w przypadku CW
  2. 3 miesięcy w przypadku CO
  licząc od daty terminu odczytów ogłoszonych wg zasady określonej w § 5 ust.4 Regulaminu
 13. Jeżeli użytkownik nie ma zaległości w opłatach za używanie lokalu wobec właściciela lokalu nadpłata zostaje zaliczona na poczet przyszłych opłat za używanie lokalu lub na pisemny wniosek użytkownika zostaje wypłacona w terminie do 15 dni od daty złożenia wniosku.
 14. W przypadku występowania zaległości w opłatach za używanie lokalu, nadpłata podlega rozliczeniu i umniejszy najwcześniej powstałe zadłużenie wobec właściciela lokalu.
 15. Niedopłatę wynikającą z rozliczenia użytkownik zobowiązany jest wpłacić na konto właściciela lokalu w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia. W przypadku gdy niedopłata jest znaczna, na pisemny wniosek użytkownika lokalu za zgodą właściciela lokalu jej wpłata może zostać rozłożona na raty.
 16. Jeżeli w trakcie okresu rozliczeniowego zmienia się użytkownik lokalu zarządca lokalu jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie zarządcę budynku i udostępnić lokal w celu dokonania częściowych odczytów urządzeń pomiarowych będących podstawą do ustalenia kosztów ogrzewania i podgrzania wody dla poszczególnych użytkowników lokalu po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
 17. Jeżeli zarządca nie zostanie powiadomiony o zmianie użytkownika lokalu to rozliczeniu podlegać będzie za cały okres rozliczeniowy użytkownik lokalu, który jest jego użytkownikiem w dniu odczytu urządzeń pomiarowych. W przypadku wystąpienia roszczeń ze strony zdającego lokal konsekwencje finansowe związane z występującym roszczeniem ponosi zarządca lokalu.


VII. ZASADY ROZLICZEŃ LOKALI NIEOPOMIAROWANYCH I NIEODCZYTANYCH

§ 15

 1. W przypadku stwierdzenia nie zgłoszonego uprzednio uszkodzenia liczników energii lub podzielników kosztów ogrzewania lub niemożliwości dokonania odczytu ich wskazań w obu ogłoszonych terminach odczytywania tych urządzeń, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Regulaminu - zużycie ciepła szacuje się zgodnie z zasadami ujętymi w § 13 Regulaminu. Rozliczenie jest ostateczne dla danego okresu rozliczeniowego. Zaliczki z tytułu c.o. ustala się na poziomie dotychczas wnoszonych zaliczek.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia samoistnego lub nieprawidłowego wskazania ciepłomierza indywidualnego, koszty zużytej energii cieplnej ustala się na podstawie danych z trzech poprzednich okresów rozliczeniowych z uwzględnieniem wszystkich czynników wynikających z różnego czasu dokonywania rozliczeń.
 3. W przypadku stwierdzenia nie zgłoszonego uprzednio uszkodzenia lokalowych wodomierzy ciepłej wody oraz braku wcześniejszego komisyjnego odczytu tych urządzeń, zużycie ciepłej wody szacuje się na 2,7 m3 miesięcznie na każdą osobę zamieszkałą w tym lokalu.
 4. W przypadku nie udostępnienia lokalu do odczytu wskazań wodomierzy w lokalu przez dwa okresy rozliczeniowe rozliczenie zaliczek nie przysługuje. Przyjmuje się, że naliczone zaliczki z tytułu cw są równe kosztom podgrzania wody za ten okres, a dokonane w ten sposób rozliczenie uznaje się za ostateczne. Po tym okresie lokal zyskuje status lokalu nieopomiarowanego i zużycie ciepłej wody na następny okres zostaje ustalone zgodnie z ust.3.
 5. Przyjęty sposób podany w ust. 4 oszacowania zużycia ciepłej wody stanowi podstawę do wymiaru zaliczek na pokrycie kosztów dostawy ciepła przeznaczonego na podgrzanie wody w następnym okresie rozliczeniowym. Powyższe dotyczy również lokali w których nie są zamontowane urządzenia do rozliczania kosztów podgrzania wody.
 6. Lokale użytkowe usytuowane w nieruchomościach, które nie są opomiarowane w zakresie co i cw, obciążane są kosztami energii cieplnej co miesiąc proporcjonalnie do powierzchni lokalu.
 7. W celu zabezpieczenia temperatury pomieszczeń nie niższej niż 16o C w lokalach usługowych wbudowanych w budynki mieszkalne, punkty grzejne w tych lokalach należy wyposażyć w odpowiednie urządzenia regulacyjne - zawory i głowice termostatyczne o nastawie minimalnej temperatury 16ºC.


VIII. OBOWIĄZKI ZARZĄDCY

§ 16

Do obowiązków Zarządcy należy:
 1. zapewnienie okresowej legalizacji (wymiany) kapilar, podzielników, ciepłomierzy i wodomierzy,
 2. prowadzenie ewidencji ciepłomierzy,
 3. obsługa reklamacyjna podzielników, ciepłomierzy i wodomierzy w zakresie wstępnej weryfikacji wskazań oraz pomoc w przeprowadzeniu badania przez upoważnioną instytucję zewnętrzną,
 4. sporządzanie protokołu montażowego w przypadku każdej wymiany podzielników, ciepłomierza lub wodomierza dla danego lokalu,
 5. każdorazowe oplombowanie podzielników, ciepłomierzy i wodomierzy w przypadku wykonania robót, które wymagały zerwania plomb,
 6. zorganizowanie odczytów oraz rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej.
 7. wykonywanie okresowych analiz kosztów dostawy energii cieplnej oraz jej zużycia do celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody dla poszczególnych budynków i lokali.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej rozliczenia. Reklamacje należy składać w formie pisemnej do zarządcy budynku w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania rozliczenia. Zarządca bądŸ firma rozliczająca udzieli odpowiedzi w terminie do 30 dni od daty złożenia reklamacji. Reklamacje złożone po ww. terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 2. Okres oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji nie zwalnia użytkownika lokalu od uregulowania niedopłaty w terminie wskazanym w § 14 ust. 15 w otrzymanym rozliczeniu.
 3. Ewentualne korekty reklamowanych rozliczeń, dokonywane będą w następnym okresie rozliczeniowym.
 4. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w wyposażeniu instalacji - na przykład zmiana przekroju przewodów, rodzaju grzejników, zaworów przygrzejnikowych, a więc także ewentualna likwidacja grzejnika - jest możliwa dopiero po uzyskaniu zgody Właściciela budynku.
 5. Demontaż grzejników w jakimkolwiek pomieszczeniu ogrzewanego lokalu nie powoduje wyłączenia powierzchni tego pomieszczenia z ogrzewanej centralnie powierzchni użytkowej lokalu, stanowiącej podstawę do ustalenia obciążeń z tytułu opłat za koszty stałe co.
 6. W przypadku jakiejkolwiek dokonanej przez użytkownika lokalu samowolnej przebudowy instalacji i urządzeń grzewczych, w tym zmiany (demontażu) grzejników, a tym samym zmniejszenia powierzchni ogrzewanej instalacją c.o., co może być powodem niedogrzewania niektórych pomieszczeń, a także zakłóceń w działaniu wentylacji grawitacyjnej budynku - lokal, w którym dokonano tych czynności uznany zostaje jako nieopomiarowany. Sprawca samowolnych zmian instalacji CO zobowiązany jest przywrócić stan pierwotny, pokryć wszelkie koszty usunięcia skutków wprowadzenia samowolnych zmian i zgłosić wykonanie prac Zarządcy.
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia i ma zastosowanie do rozliczeń kosztów zużycia energii cieplnej i ustalania odpłatności od 01 stycznia 2017 r.
 8. Tracą moc od 01 stycznia 2017 r. dotychczas obowiązujące regulaminy cząstkowe opracowane dla potrzeb rozliczania energii cieplnej oraz ustalania odpłatności z tego tytułu.


       REGULAMIN

ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY, ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ ZASAD USTALANIA ODPŁATNOSCI Z TEGO TYTUŁU DLA WŁAŚCICIELI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KONINIE PRZY UL....


I. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2015 r. poz.139 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2008 r. Nr 5, poz.29 z późn. zm.)
 6. Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. 2015. 1892 z dnia 18.11.2015 r.).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów dostawy wody do budynków i odbiór ścieków oraz dokonywania rozliczeń z właścicielami lokali z tego tytułu.
 2. Regulamin dotyczy wszystkich lokali w budynkach mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w instalację wodno-kanalizacyjną.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Wspólnota Mieszkaniowa - właściciel budynku,
  2. Zarządca - osoba prawna lub fizyczna zarządzająca budynkiem na podstawie zawartej umowy o zarządzanie z Wspólnotą Mieszkaniową.
  3. lokal - lokal mieszkalny lub użytkowy niezależnie od formy posiadania,
  4. Użytkownik lokalu - osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu lub osoba faktycznie korzystająca z lokalu,
  5. nieruchomość - jednostka rozliczeniowa stanowiąca ogół rozliczanych lokali w budynku, których zaopatrywanie w wodę odbywa się przez wspólną instalację, a jej pomiar rejestrowany jest w pomieszczeniu na przyłączu obsługującym tę nieruchomość,
  6. układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczone do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami wodomierze instalowane przez dostawcę wody i odbiorcę ścieków, służące do pomiaru ilości wody i odprowadzenia ścieków, których odczyty stanowią podstawę do obliczenia należności z tego tytułu z nieruchomości,
  7. dostawca - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie
  8. okres rozliczeniowy - 6 miesięcy (styczeń - czerwiec, lipiec - grudzień)
 4. Za lokal wyposażony w wodomierze uznaje się lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenia, w którym zamontowane są przyrządy pomiarowe w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2001r Prawo o miarach, to znaczy posiadające:
  1. ważną legalizację Głównego Urzędu Miar; okres ważności wynosi zarówno dla wodomierzy wody zimnej jak i ciepłej - 5 lat licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana.
  2. nienaruszoną plombę na połączeniu śrubunkowym wodomierza z przyłączem wodnym, zabezpieczającą przed nieuprawnionym zdjęciem przyrządu lub nielegalnym rozszczelnieniem połączenia.
 5. Do urządzeń pomiarowych służących do podziału kosztów zużytej wody wykorzystuje się wodomierze główne zamontowane na przyłączach wody zimnej do budynków oraz wodomierze indywidualne wody zimnej i ciepłej.

§ 2

 1. Koszty dostawy zimnej i ciepłej wody do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej podlegają rozliczeniu na każdy lokal według wskazań zamontowanych urządzeń pomiarowych lub norm zużycia wody na osobę w przypadku braku wodomierza.
 2. Rozliczenie kosztów zużytej wody i odprowadzania ścieków między Dostawcą a Wspólnotą Mieszkaniową wykonywane jest na podstawie wskazań wodomierzy głównych zamontowanych na przyłączach wody zimnej do budynków.
 3. Rozliczenie za zużytą wodę między Wspólnotą Mieszkaniową a Użytkownikiem następuje według wskazań wodomierzy indywidualnych lub norm zużycia wody na osobę w przypadku braku wodomierza.
 4. Koszty powstałe z powodu różnic we wskazaniach wodomierza głównego oraz sumy wskazań wodomierzy indywidualnych lub norm zużycia wody na osobę w przypadku braku wodomierza wody ciepłej i zimnej wszystkich lokali, zostaną doliczone w rozliczeniu na poszczególne lokale w ilości proporcjonalnej do zużycia wykazanego przez wodomierze indywidualne lub norm zużycia wody na osobę w przypadku braku wodomierza.
 5. Ilość odprowadzanych ścieków z lokalu jest równa ilości zużytej wody określonej w ust.3 i 4.

§ 3

 1. Przez opłatę za wodę rozumie się cenę za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wraz z opłatą abonamentową ustaloną w taryfie opłat za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie Miasta Konina.
 2. Przez opłatę odprowadzania ścieków rozumie się cenę za 1 m3 ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych wraz z opłatą abonamentową ustaloną w taryfie opłat za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie Miasta Konina.

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA LOKALU I ZARZĄDCY

§ 4

 1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest:
  1. Zapewnić, osobie przeprowadzającej odczyt swobodny dostęp do układów pomiarowo - rozliczeniowych, w celu dokonania odczytu,
  2. nie dokonywać montażu ani wymiany wodomierza we własnym zakresie,
  3. nie dokonywać zmiany usytuowania wodomierza nawet jeżeli nie prowadzi to do uszkodzenia plomb montażowych,
  4. zachować oplombowanie wodomierza w stanie nienaruszonym przez cały okres jego eksploatacji - za zerwanie plomby odpowiada Użytkownik lokalu,
  5. niezwłocznie zgłaszać Zarządcy, pisemnie lub osobiście zauważone przypadki uszkodzenia lub nieprawidłowości wskazań wodomierza.

 2. Do obowiązków Zarządcy należy:
  1. obsługa zainstalowanych w budynkach i lokalach wodomierzy w okresie między montażem, a wymianą, przeprowadzana na podstawie zgłoszenia awarii, reklamacji Użytkownika, zgłoszenia osoby dokonującej odczytu wskazań itp.,
  2. prowadzenie ewidencji wodomierzy i plomb,
  3. obsługa reklamacyjna wodomierzy w zakresie wstępnej weryfikacji wskazań oraz pomoc w przeprowadzeniu badania przez upoważnioną instytucję zewnętrzną,
  4. sporządzanie protokołu montażowego w przypadku każdej wymiany wodomierza w lokalu,
  5. każdorazowe oplombowanie wodomierzy, w przypadku wykonania przez administratora robót, które wymagały zerwania plomb,
  6. odpłatne oplombowanie wodomierzy na wniosek Użytkownika,
  7. każdorazowe powiadomienie o zmianie cen wody i odprowadzenia ścieków,
  8. przeprowadzenie odczytów wodomierzy oraz wykonanie rozliczenia zużycia wody,
  9. kontrola stanu urządzeń pomiarowych ,zabezpieczeń i cech legalizacyjnych,
  10. dokonywanie w imieniu właściciela lokalu wymiany legalizacyjnej wodomierzy,
  11. wykonywanie okresowych analiz kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz jej zużycia dla poszczególnych budynków i lokali.

IV. ZASADY ROZLICZANIA WODY ZUŻYTEJ W LOKALACH I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 5

 1. Koszt dostawy wody obejmuje koszt dostawy zimnej wody oraz wody ciepłej. Opłata za wodę zużytą jako ciepłą nie obejmuje kosztów jej podgrzania.
 2. Odczyty wskazań wodomierzy wody zimnej i ciepłej w lokalach dokonuje się co 6 miesięcy przez Zarządcę lub osoby przez niego upoważnione.
 3. W przypadkach wyjątkowych i uzasadnionych dopuszcza się podanie stanów wodomierzy w formie pisemnej lub telefonicznej, przy czym minimum jeden raz do roku odczyt musi być dokonany przez osobę odczytującą.
 4. W przypadku braku odczytów urządzeń pomiarowych z przyczyn niezależnych od zarządcy zużycie wody wylicza się na podstawie średniej z dwóch minionych okresów rozliczeniowych dla danego lokalu. W wypadku braku możliwości rozliczenia w oparciu o średnie zużycie wody przyjmuje się do rozliczenia normatyw wody wynikający z obowiązujących przepisów.
 5. Zarządca może przeprowadzić niezapowiedziane odczyty i kontrole wodomierzy.

§ 6

 1. Rozliczeniu podlegają rzeczywiste koszty zimnej wody i odprowadzenia ścieków bez opłat abonamentowych poniesione w nieruchomości w danym okresie rozliczeniowym, stanowiące sumę kwot z faktur wystawionych przez dostawców za dostawy wody oraz za odprowadzenie ścieków (opłaty abonamentowe są opłatami niezależnymi nie podlegającymi rozliczeniu).
 2. Użytkownik lokalu mieszkalnego i użytkowego zobowiązany jest do uiszczania miesięcznej opłaty abonamentowej.
 3. Rozliczenie zużycia wody zimnej i ciepłej następuje w terminie 2 miesięcy od daty dokonania odczytu.
 4. Użytkownik lokalu na poczet kosztów zużycia wody wnosi zaliczki według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do wnoszenia zaliczek na poczet kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w danym miesiącu w terminie do 10 dnia tego miesiąca.
 6. Po każdym rozliczeniu wysokość zaliczkowej normy zużycia wody w lokalu korygowana będzie do poziomu zużycia wyliczonego na podstawie średniej z obowiązującej wysokości zaliczkowej normy zużycia wody i zużycia wody wynikającego z ostatniego rozliczenia. Wysokość zaliczki ustalona będzie indywidualnie dla każdego lokalu i odpowiadać będzie iloczynowi nowo ustalonej zaliczkowej normy zużycia wody i aktualnej ceny zgodnie z obowiązującą taryfą na dany rok za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 7. Na pisemny wniosek Użytkownika lokalu, Zarządca może w uzasadnionych przypadkach zmniejszyć lub zwiększyć wysokość normy zużycia zaliczkowego.
 8. Wysokość zaliczkowej normy zużycia wody w pierwszym okresie rozliczeniowym - dla użytkowników lokali mieszkalnych zasiedlających lokal - ustalana będzie w porozumieniu z nimi, z zastrzeżeniem, że nie może być wyższa oraz niższa niż 50% normy na osobę wynikającą z przepisów prawa.
 9. Wysokość zaliczkowej normy zużycia wody w pierwszym okresie rozliczeniowym - dla lokali użytkowych - ustalana będzie z obowiązujących przepisów prawa.
 10. Koszty odprowadzania ścieków rozlicza się według zasad stosowanych przy rozliczeniu wody.

§ 7

 1. Różnica, powstała w okresie rozliczeniowym, pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami dostawy wody do lokalu, a opłatami wniesionymi przez użytkownika w formie miesięcznych zaliczek regulowana jest w sposób następujący:
  1. niedopłatę Użytkownik lokalu zobowiązany jest uregulować przy uiszczaniu opłaty miesięczne za używanie lokalu w miesiącu następnym po dokonanym i otrzymanym rozliczeniu,
  2. nadpłatę zalicza się na poczet najbliższych wymaganych opłat miesięcznych za używanie lokalu,
  3. w przypadku Użytkowników zadłużonych wobec Wspólnoty Mieszkaniowej, nadpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na zmniejszenie zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu najwcześniej powstałego zadłużenia, natomiast niedopłata zwiększa stan zadłużenia w ostatnim miesiącu okresu rozliczeniowego.
 2. W przypadku różnic powstałych w wyniku rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków z uwzględnieniem stanu wodomierzy indywidualnych w powiązaniu z wodomierzem głównym, Zarządca:
  1. niedoborem obciąży Użytkowników proporcjonalnie do zużycia wody w lokalu w danym okresie rozliczeniowym,
  2. nadwyżką uzna Użytkowników proporcjonalnie do zużycia wody w lokalu w danym okresie rozliczeniowym.
 3. W przypadku zmiany Użytkownika lokalu lub opróżnienia lokalu, zarządca dokonuje odczytu wodomierzy i nanosi dane w protokole zdawczo-odbiorczym lokalu. Rozliczenie kosztów zużytej wody do dnia odczytu wodomierzy dokonane zostanie przy rozliczaniu okresu rozliczeniowego określonego w § 1 ust. 3 pkt 4, w którym użytkownik zdał lokal.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia samoistnego lub nieprawidłowego wskazania wodomierza indywidualnego, koszty zużycia wody wylicza się na podstawie średniego zużycia w dwóch minionych okresach rozliczeniowych dla danego lokalu.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń umyślnych wodomierza, a także zerwania którejkolwiek z plomb, kosztami wymiany zostanie obciążony Użytkownik lokalu, zaś rozliczenie zużycia wody za okres od ostatniego odczytu do dnia stwierdzenia uszkodzenia, zostanie dokonane na podstawie podwójnego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
 3. Zgłoszona przez Użytkownika lokalu reklamacja wskazań wodomierza, który nie posiada zewnętrznych oznak uszkodzenia ani nie uległ zablokowaniu, podlega wstępnej weryfikacji przez Zarządcę.
 4. Użytkownik ma prawo zwrócić się do zarządcy z pisemnym wnioskiem o dokonanie ekspertyzy wodomierza.
 5. Na okres sprawdzania wodomierza, montowany jest zastępczy wodomierz. Zdemontowany wodomierz poddany zostanie ekspertyzie przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą upoważnienie Prezesa Głównego Urzędu Miar.
 6. Uznanie reklamacji za uzasadnioną zwalnia Użytkownika z opłaty za usługę sprawdzania wodomierza.
 7. W przypadku gdy zarzuty nie zostaną potwierdzone i wodomierz zostanie uznany za prawidłowo działający, zarządca obciąży użytkownika kosztami poniesionymi w związku z badaniem urządzenia pomiarowego (koszty ekspertyzy, dwukrotnego demontażu-montażu, oplombowania oraz przesyłki).

§ 9

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniu, Użytkownik lokalu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania rozliczenia winien zgłosić reklamację w formie pisemnej u zarządcy. Reklamacje po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zarządca na zgłoszoną reklamację udziela odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. Ewentualne korekty związane z rozpatrzoną reklamacją rozliczeń, dokonywane będą w następnym okresie rozliczeniowym.
 4. Jeżeli w wyniku reklamacji nastąpiła korekta rozliczenia indywidualnego lokalu to różnica pomiędzy pierwotnym a skorygowanym rozliczeniem powiększa lub pomniejsza koszty następnego okresu rozliczeniowego danego budynku.
§ 10

 1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej nr ……. z dnia ……………2017 roku.
 2. Regulamin ma zastosowanie do rozliczeń zużycia wody począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku.


       REGULAMIN

ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI I NAJEMCAMI LOKALI KOMUNALNYCH ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KONINIE.


I. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (t.j.: Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami),
 2. Ustawa z dnia 10-04-1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz. 1504 (tekst jednolity) z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Dz.U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966 oraz z 2004r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

 1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynku oraz dokonywania rozliczeń z Użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
 2. Regulamin określa zasady rozliczeń z Użytkownikami wszystkich lokali Wspólnoty w budynkach wyposażonych w indywidualne liczniki ciepła tj. w wodomierze ciepłej wody i liczniki centralnego ogrzewania.
§ 2

Dla potrzeb niniejszego regulaminu wprowadza się następujące pojęcia:
 1. CO - centralne ogrzewanie,
 2. CW - podgrzanie wody wodociągowej (ciepła woda),
 3. Zarząd - Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej,
 4. Zarządca - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, której Wspólnota Mieszkaniowa zarządzanie nieruchomością,
 5. Użytkownik - osoba posiadająca tytuł prawny do danego lokalu lub osoba faktycznie korzystająca z lokalu,
 6. Lokale opomiarowane w zakresie CO - lokale, w których instalacja CO wyposażona jest w indywidualne (mieszkaniowe) układy pomiarowe ilości ciepła - ciepłomierze,
 7. Lokale opomiarowane w zakresie CW - lokale, w których ilość dostarczanej ciepłej wody określana jest wskazaniami zainstalowanego w tym celu wodomierza lokalowego, spełniającego wymogi określane obowiązującymi przepisami, a w szczególności posiadającego legalizację wymaganą przepisami ustawy Prawo o miarach,
 8. Powierzchnia grzewcza lokalu - powierzchnia użytkowa pomieszczeń, w których znajdują się grzejniki CO wraz z pomieszczeniami wchodzącymi w skład lokalu mieszkalnego, nawet jeśli w tych pomieszczeniach nie ma grzejników CO,
 9. Nieruchomość - jednostka rozliczeniowa stanowiąca ogół rozliczanych lokali w budynku, których zaopatrywanie w ciepło odbywa się przez wspólną instalację,
 10. Okres rozliczeniowy - przedział czasu przyjęty do rozliczenia energii cieplnej na potrzeby:
  *CO - okres 12 miesięcy tj. od 01 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego,
  *CW - okresy 6 miesięczne tj. pierwszy od 01 stycznia do 30 czerwca, drugi od 01 lipca do 31 grudnia danego roku kalendarzowego,
 11. Wspólnota - Wspólnota Mieszkaniowa w Koninie przy ul................

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 3

 1. Użytkownik lokalu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 zobowiązany jest do udostępnienia zajmowanego lokalu w celu:
  1. dokonania odczytów wodomierzy ciepłej wody CW,
  2. konserwacji, naprawy lub wymiany i kontroli stanu technicznego instalacji CO i CW.
 2. Ponadto Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:
  1. natychmiastowego zgłoszenia Zarządcy wszelkich nieprawidłowości w pracy instalacji CO i CW,
  2. poniesienia powstałych z winy Użytkownika kosztów naprawy lub wymiany instalacji CO i CW.
 3. W przypadku nieprawidłowości pracy instalacji CO i CW niezawinionych przez Użytkownika lokalu, pokrycie kosztów naprawy instalacji CO i CW nastąpi z funduszu remontowego lub innych źródeł finansowania kosztów napraw i konserwacji budynku.
 4. Ocena nieprawidłowości pracy urządzeń służących do rozliczeń, w tym ich uszkodzeń, dokonywana jest komisyjnie z udziałem Użytkownika lokalu i przedstawiciela Zarządcy, zaś wyniki ustaleń ujmowane są pisemnie stosownym protokołem.
 5. Odczyty wskazań wodomierzy ciepłej wody w lokalach realizowane są w okresach 6-miesięcznych, a odczyty liczników CO, w okresach 12 miesięcznych przez upoważnione przez Zarządcę osoby.
 6. Użytkownik lokalu potwierdza pisemnie ilość zużytej ciepłej wody, natomiast odczyt stanu liczników CO nie wymaga potwierdzenia przez Użytkownika o ile liczniki znajdują się poza mieszkaniem.
 7. W przypadku nieobecności Użytkownika lokalu podczas dokonywania odczytów wodomierzy ciepłej wody, Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Zarządcy w formie pisemnej wysokość wskazań wodomierzy ciepłej wody w terminie 3 dni od daty wykonanych odczytów w danej nieruchomości.
 8. W przypadku przewidywanej nieobecności w czasie dokonywania odczytów urządzeń służących do rozliczeń na pisemny wniosek Użytkownika lokalu istnieje możliwość dokonania wcześniejszego odczytu wskazań urządzeń służących do rozliczeń.

IV. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z DOSTAWĄ CIEPŁA

§ 4

 1. Całkowite koszty dostawy ciepła w nieruchomości stanowią koszty zakupu energii cieplnej, rozliczane z dostawcą na podstawie zawartych umów i wystawionych przez dostawcę faktur.
 2. Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi ewidencję poniesionych kosztów energii cieplnej z podziałem na koszty centralnego ogrzewania i koszty podgrzania wody.
 3. Rozliczeniu podlegają rzeczywiste koszty podgrzania wody i koszty centralnego ogrzewania poniesione w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 10.

§ 5

Koszty zużycia energii cieplnej obejmują:
 1. Koszty stałe CO i CW, do których zalicza się:
  1. miesięczną opłatę stałą za zamówioną moc cieplną dla nieruchomości stanowiącą iloczyn mocy zamówionej w MW i ceny za moc zamówioną wyrażonej w zł/MW/m-c,
  2. miesięczną opłatę stałą za usługi przesyłowe stanowiącą iloczyn mocy zamówionej w MW i stawki opłaty za usługi przesyłowe wyrażone w zł/MW/m-c.
 2. Koszty zmienne CO, do których zalicza się:
  1. opłatę za dostarczone ciepło do nieruchomości na potrzeby centralnego ogrzewania stanowiącą iloczyn ilości pobranej energii cieplnej w GJ i ceny za dostarczone ciepło wyrażonej w zł/GJ,
  2. opłatę zmienną za usługi przesyłowe stanowiącą iloczyn pobranej energii cieplnej w GJ i stawki zmiennej opłaty przesyłowej wyrażonej w zł/GJ.
 3. Koszty CW do których zalicza się :
  1. opłatę za dostarczone ciepło do nieruchomości na podgrzanie wody wodociągowej stanowiącą iloczyn ilości pobranej energii cieplnej w GJ i ceny za dostarczone ciepło wyrażonej w zł/GJ,
  2. opłatę zmienną za usługi przesyłowe stanowiącą iloczyn ilości pobranej energii cieplnej w GJ i stawki zmiennej opłaty przesyłowej wyrażonej w zł/GJ.

§ 6

 1. Koszty stałe CO i CW określone w § 5 ust. 1 rozlicza się na poszczególne lokale w danej nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni grzewczej tych lokali.
 2. Koszty zmienne CO określone w § 5 ust. 2 rozlicza się proporcjonalnie do wskazań indywidualnych liczników ciepła. W przypadku kilku lokali opomiarowanych wspólnym licznikiem ciepła, podział kosztów następuje proporcjonalnie do powierzchni grzewczej tych lokali.
 3. Koszty CW określone w § 5 ust. 3 rozlicza się proporcjonalnie do ilości zużycia ciepłej wody zmierzonej wodomierzami lokalowymi. Rozliczenie kosztów CW odbywa się równocześnie z rozliczeniem kosztów dostaw zimnej wody i odprowadzenia ścieków.
 4. W celu ochrony właściwych warunków eksploatacyjnych lokali każdy użytkownik ma obowiązek stosowania nastaw grzejnikowych zapewniających wymaganą normę temperatury użytkowania pomieszczeń nie niższą niż 160 C ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 roku).

V. USTALANIE OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY

§ 7

 1. Zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzania wody Użytkownik zobowiązany jest wnosić co miesiąc, a ich wysokość powinna być ustalona w takiej wysokości, żeby zapewnić pokrycie ponoszonych kosztów w okresie rozliczeniowym.
 2. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych lub większego niż przewidywano wzrostu cen dostawy energii cieplnej Zarządca może zmienić wysokość zaliczek w trakcie okresu rozliczeniowego.
 3. Rozliczenie z Użytkownikami lokali wniesionych przez nich opłat w okresie rozliczeniowym nastąpi w terminie:
  1. 2 miesięcy w przypadku CW,
  2. 3 miesięcy w przypadku CO,
  po zakończeniu okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 10.
 4. Różnica powstała pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami dostawy do lokalu ciepła do podgrzania wody i centralnego ogrzewania, a opłatami wniesionymi przez Użytkownika w formie zaliczek miesięcznych, regulowana jest w sposób następujący:
  1. Niedopłatę Użytkownik lokalu wnosi przy uiszczaniu opłaty miesięcznej za używanie lokalu w miesiącu następnym po dokonanym i otrzymanym rozliczeniu,
  2. Nadpłatę zalicza się na poczet najbliższych wymaganych opłat miesięcznych za używanie lokalu lub  na pisemny wniosek Użytkownika może być dokonany jej zwrot z zastrzeżeniem pkt. 3
  3. W przypadku Użytkowników lokali zadłużonych, nadpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na zmniejszenie najwcześniej powstałego zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu.
 5. Jeżeli w trakcie okresu rozliczeniowego nastąpi zmiana Użytkownika lokalu, to dotychczasowy Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zarządcę i udostępnić lokal w celu dokonania częściowych odczytów urządzeń pomiarowych będących podstawą do rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody dla poszczególnych Użytkowników tego lokalu po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
  Rozliczenie opłat i kosztów CW i CO dla byłego Użytkownika dokonane zostanie przy rozliczaniu okresu rozliczeniowego, w którym Użytkownik zdał lokal.
 6. W przypadku zmiany Użytkownika lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego dopuszcza się możliwość przejęcia skutków rozliczeń za cały okres przez nabywcę lokalu po wcześniejszym pisemnym wyrażeniu zgody.
 7. Jeżeli Zarządca Wspólnoty nie zostanie powiadomiony o zmianie Użytkownika lokalu to rozliczeniu podlegać będzie za cały okres rozliczeniowy Użytkownik lokalu, który posiadał tytuł prawny do lokalu w dniu odczytu urządzeń pomiarowych.

V. ZASADY ROZLICZEŃ LOKALI, W KTÓRYCH NIE DOKONANO ODCZYTU URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ZAINSTALOWANYCH W LOKALU

§ 8

 1. W przypadku stwierdzenia niezawinionego przez Użytkownika uszkodzenia wodomierzy ciepłej wody lub liczników CO, podstawą rozliczenia kosztów CW i CO za okres pomiędzy ostatnim odczytem wskazań, a wymianą tych urządzeń na nowe będzie w zakresie CW średniomiesięczne zużycie ciepłej wody a w przypadku CO średniomiesięczne zużycie ciepła mierzone w GJ w poprzednim okresie rozliczeniowym.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgłoszonego uprzednio przez Użytkownika lokalu uszkodzenia wodomierzy ciepłej
 3. wody i liczników CO oraz braku możliwości dokonania przez Zarządcę odczytu wskazań tych urządzeń z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lokalu podstawą rozliczenia kosztów za okres pomiędzy ostatnim odczytem wskazań, a dniem ustania w/w przyczyn będzie:
  1. zużycie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania ustalone w wysokości 2,5 krotności średniego zużycia dla wszystkich lokali w danej nieruchomości w bieżącym okresie rozliczeniowym,
  2. zużycie ciepłej wody wyliczone w wysokości 2,5 krotności średniego zużycia dla wszystkich lokali w danej nieruchomości w bieżącym okresie rozliczeniowym.
 4. W przypadku braku pisemnego zgłoszenia wskazań wodomierzy ciepłej wody, o którym mowa w § 3 ust. 7 ustala się zużycie ciepłej wody w wysokości stosowanej normy zużycia ciepłej wody w nieruchomości w danym okresie rozliczeniowym.
 5. Rozliczenie dokonane według ustaleń określonych w niniejszym paragrafie jest ostateczne dla danego okresu rozliczeniowego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

 1. Użytkownikowi lokalu przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej rozliczenia. Reklamacje należy składać w formie pisemnej do Zarządcy Wspólnoty. Zarządca udzieli odpowiedzi w terminie do 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
 2. Okres oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika lokalu od uregulowania niedopłaty w terminie wskazanym w § 7 ust. 4 pkt 1.
 3. Instalacja centralnego ogrzewania stanowi normatywne wyposażenie budynku. Za jej utrzymanie w należytym stanie technicznym odpowiada w imieniu Wspólnoty Zarządca. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w wyposażeniu instalacji - a przykład zmiana przekroju przewodów, rodzaju grzejników, a więc także ewentualna likwidacja grzejnika - jest możliwa dopiero po uzyskaniu zgody Wspólnoty Mieszkaniowej. Demontaż grzejników w jakimkolwiek pomieszczeniu ogrzewanego lokalu nie powoduje wyłączenia powierzchni tego pomieszczenia z ogrzewanej centralnie powierzchni użytkowej lokalu, stanowiącej podstawę do ustalenia obciążeń z tytułu opłat za koszty stałe CO i CW.
 4. W przypadku jakiejkolwiek dokonanej przez Użytkownika lokalu samowolnej przebudowy instalacji i urządzeń grzewczych, w tym zmiany (demontażu) grzejników, a tym samym zmniejszenia powierzchni ogrzewanej instalacją CO, co może być powodem niedogrzewania niektórych pomieszczeń, a także zakłóceń w działaniu wentylacji naturalnej budynku - lokal, w którym dokonano tych czynności uznany zostaje jako nieopomiarowany i będzie rozliczony wg zasad określonych w § 8 pkt 2. Dokonujący samowolnych zmian instalacji CO zobowiązany jest przywrócić stan pierwotny i pokryć wszelkie koszty usunięcia skutków wprowadzenia samowolnych zmian.
 5. Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej nr .......................... z dnia ......................... r. i ma zastosowanie do rozliczeń kosztów energii cieplnej dostarczonej od dnia 01.01.2008 roku.


       REGULAMIN

ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI I NAJEMCAMI LOKALI KOMUNALNYCH ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KONINIE PRZY ULICY...

I. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (t.j.: Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami),
 2. Ustawa z dnia 10-04-1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz. 1504 (tekst jednolity) z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Dz.U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966 oraz z 2004r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

 1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynku oraz dokonywania rozliczeń z Użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
 2. Regulamin określa zasady rozliczeń z Użytkownikami wszystkich lokali Wspólnoty w budynkach nie wyposażonych w indywidualne liczniki CO, a wyposażonych całkowicie lub częściowo w indywidualne wodomierze podgrzania zimnej wody.

§ 2

Dla potrzeb niniejszego regulaminu wprowadza się następujące pojęcia:
 1. CO - centralne ogrzewanie,
 2. CW - podgrzanie wody wodociągowej (ciepła woda),
 3. Zarząd - Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej,
 4. Zarządca - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, której Wspólnota Mieszkaniowa zarządzanie nieruchomością,
 5. Użytkownik - osoba posiadająca tytuł prawny do danego lokalu lub osoba faktycznie korzystająca z lokalu,
 6. Lokale opomiarowane w zakresie CW - lokale, w których ilość dostarczanej ciepłej wody określana jest wskazaniami zainstalowanego w tym celu wodomierza lokalowego, spełniającego wymogi określane obowiązującymi przepisami, a w szczególności posiadającego legalizację wymaganą przepisami ustawy Prawo o miarach,
 7. Lokale nie opomiarowane w zakresie CW - lokale, w których nie zainstalowano wodomierzy służących do określania ilości dostarczanej ciepłej wody określana, a także lokale, w których stwierdzono niesprawność urządzeń oraz lokale, których użytkownik uniemożliwił dostęp osobom upoważnionym do dokonania odczytu wodomierzy lub kontroli ich prawidłowego działania,
 8. Powierzchnia grzewcza lokalu - powierzchnia użytkowa pomieszczeń, w których znajdują się grzejniki CO wraz z pomieszczeniami wchodzącymi w skład lokalu mieszkalnego, nawet jeśli w tych pomieszczeniach nie ma grzejników CO,
 9. Nieruchomość - jednostka rozliczeniowa stanowiąca ogół rozliczanych lokali w budynku, których zaopatrywanie w ciepło odbywa się przez wspólną instalację,
 10. Okres rozliczeniowy - przedział czasu przyjęty do rozliczenia energii cieplnej na potrzeby:
  *CO - okres 12 miesięcy tj. od 01 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego,
  *CW - okresy 6 miesięczne tj. pierwszy od 01 stycznia do 30 czerwca, drugi od 01 lipca do 31 grudnia danego roku kalendarzowego,
 11. Wspólnota - Wspólnota Mieszkaniowa w Koninie przy ul......................

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 3

 1. Użytkownik lokalu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 zobowiązany jest do udostępnienia zajmowanego lokalu w celu:
  1. dokonania odczytów wodomierzy ciepłej wody (CW),
  2. konserwacji, naprawy lub wymiany i kontroli stanu technicznego instalacji CO i CW.
 2. Ponadto Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:
  1. natychmiastowego zgłoszenia Zarządcy wszelkich nieprawidłowości w pracy instalacji CO i CW,
  2. poniesienia powstałych z winy Użytkownika kosztów naprawy lub wymiany instalacji CO i CW.
 3. W przypadku nieprawidłowości pracy instalacji CO i CW niezawinionych przez Użytkownika lokalu, pokrycie kosztów naprawy instalacji CO i CW nastąpi z funduszu remontowego lub innych źródeł finansowania kosztów napraw i konserwacji budynku.
 4. Ocena nieprawidłowości pracy urządzeń służących do rozliczeń, w tym ich uszkodzeń, dokonywana jest komisyjnie z udziałem Użytkownika lokalu i przedstawiciela Zarządcy, zaś wyniki ustaleń ujmowane są pisemnie stosownym protokołem.
 5. Odczyty wskazań wodomierzy ciepłej wody w lokalach realizowane są w okresach 6-miesięcznych przez upoważnione przez Zarządcę osoby.
 6. Użytkownik lokalu potwierdza pisemnie ilość zużytej ciepłej wody,
 7. W przypadku nieobecności Użytkownika lokalu podczas dokonywania odczytów wodomierzy ciepłej wody, Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Zarządcy w formie pisemnej wysokość wskazań wodomierzy ciepłej wody w terminie 3 dni od daty wykonanych odczytów w danej nieruchomości.
 8. W przypadku przewidywanej nieobecności w czasie dokonywania odczytów urządzeń służących do rozliczeń na pisemny wniosek Użytkownika lokalu istnieje możliwość dokonania wcześniejszego odczytu wskazań urządzeń służących do rozliczeń.

IV. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z DOSTAWĄ CIEPŁA

§ 4

 1. Całkowite koszty dostawy ciepła w nieruchomości stanowią koszty zakupu energii cieplnej, rozliczane z dostawcą na podstawie zawartych umów i wystawionych przez dostawcę faktur.
 2. Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi ewidencję poniesionych kosztów energii cieplnej z podziałem na koszty centralnego ogrzewania i koszty podgrzania wody.
 3. Rozliczeniu podlegają rzeczywiste koszty podgrzania wody i koszty centralnego ogrzewania poniesione w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 10.

§ 5

Koszty zużycia energii cieplnej obejmują:
 1. Koszty stałe CO i CW, do których zalicza się:
  1. miesięczną opłatę stałą za zamówioną moc cieplną dla nieruchomości stanowiącą iloczyn mocy zamówionej w MW i ceny za moc zamówioną wyrażonej w zł/MW/m-c,
  2. miesięczną opłatę stałą za usługi przesyłowe stanowiącą iloczyn mocy zamówionej w MW i stawki opłaty za usługi przesyłowe wyrażone w zł/MW/m-c.
 2. Koszty zmienne CO, do których zalicza się:
  1. opłatę za dostarczone ciepło do nieruchomości na potrzeby centralnego ogrzewania stanowiącą iloczyn ilości pobranej energii cieplnej w GJ i ceny za dostarczone ciepło wyrażonej w zł/GJ,
  2. opłatę zmienną za usługi przesyłowe stanowiącą iloczyn pobranej energii cieplnej w GJ i stawki zmiennej opłaty przesyłowej wyrażonej w zł/GJ.
 3. Koszty CW do których zalicza się :
  1. opłatę za dostarczone ciepło do nieruchomości na podgrzanie wody wodociągowej stanowiącą iloczyn ilości pobranej energii cieplnej w GJ i ceny za dostarczone ciepło wyrażonej w zł/GJ,
  2. opłatę zmienną za usługi przesyłowe stanowiącą iloczyn ilości pobranej energii cieplnej w GJ i stawki zmiennej opłaty przesyłowej wyrażonej w zł/GJ.
  3. w budynkach wyposażonych w jeden główny licznik ciepła, kwotę kosztów poniesionych na podgrzanie wody ustala się w wysokości 15% zmiennych kosztów ciepła.

§ 6

 1. Koszty stałe i zmienne CO określone w § 5 ust. 1 rozlicza się na poszczególne lokale w danej nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni grzewczej tych lokali.
 2. Koszty CW określone w § 5 ust. 3 rozlicza się proporcjonalnie do ilości zużycia ciepłej wody zmierzonej wodomierzami lokalowymi lub określonego wysokością ustalonego ryczałtu.
 3. W celu ochrony właściwych warunków eksploatacyjnych lokali każdy użytkownik ma obowiązek stosowania nastaw grzejnikowych zapewniających wymaganą normę temperatury użytkowania pomieszczeń nie niższą niż 160 C ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 roku).

V. USTALANIE OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY

§ 7

 1. Zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzania wody Użytkownik zobowiązany jest wnosić co miesiąc, a ich wysokość powinna być ustalona w takiej wysokości, żeby zapewnić pokrycie ponoszonych kosztów w okresie rozliczeniowym.
 2. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych lub większego niż przewidywano wzrostu cen dostawy energii cieplnej Zarządca może zmienić wysokość zaliczek w trakcie okresu rozliczeniowego.
 3. Rozliczenie z Użytkownikami lokali wniesionych przez nich opłat w okresie rozliczeniowym nastąpi w terminie:
  1. 2 miesięcy w przypadku CW,
  2. 3 miesięcy w przypadku CO,
  po zakończeniu okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 10.
 4. Różnica powstała pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami dostawy do lokalu ciepła do podgrzania wody i centralnego ogrzewania, a opłatami wniesionymi przez Użytkownika w formie zaliczek miesięcznych, regulowana jest w sposób następujący:
  1. Niedopłatę Użytkownik lokalu wnosi przy uiszczaniu opłaty miesięcznej za używanie lokalu w miesiącu następnym po dokonanym i otrzymanym rozliczeniu,
  2. Nadpłatę zalicza się na poczet najbliższych wymaganych opłat miesięcznych za używanie lokalu lub na pisemny wniosek Użytkownika może być dokonany jej zwrot z zastrzeżeniem pkt. 3
  3. W przypadku Użytkowników lokali zadłużonych, nadpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na zmniejszenie najwcześniej powstałego zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu.
 5. Jeżeli w trakcie okresu rozliczeniowego nastąpi zmiana Użytkownika lokalu, to dotychczasowy Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zarządcę i udostępnić lokal w celu dokonania częściowych odczytów urządzeń pomiarowych będących podstawą do rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody dla poszczególnych Użytkowników tego lokalu po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
  Rozliczenie opłat i kosztów CW i CO dla byłego Użytkownika dokonane zostanie przy rozliczaniu okresu rozliczeniowego, w którym Użytkownik zdał lokal.
 6. W przypadku zmiany Użytkownika lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego dopuszcza się możliwość przejęcia skutków rozliczeń za cały okres przez nabywcę lokalu po wcześniejszym pisemnym wyrażeniu zgody.
 7. Jeżeli Zarządca Wspólnoty nie zostanie powiadomiony o zmianie Użytkownika lokalu to rozliczeniu podlegać będzie za cały okres rozliczeniowy Użytkownik lokalu, który posiadał tytuł prawny do lokalu w dniu odczytu urządzeń pomiarowych.

V. ZASADY ROZLICZEŃ LOKALI, W KTÓRYCH NIE DOKONANO ODCZYTU URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ZAINSTALOWANYCH W LOKALU

§ 8

 1. W przypadku stwierdzenia niezawinionego przez Użytkownika uszkodzenia wodomierzy ciepłej wody, podstawą rozliczenia kosztów CW za okres pomiędzy ostatnim odczytem wskazań, a wymianą tych urządzeń na nowe, będzie średniomiesięczne zużycie ciepłej wody w poprzednim okresie rozliczeniowym.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgłoszonego uprzednio przez Użytkownika lokalu uszkodzenia wodomierzy ciepłej
 3. wody oraz braku możliwości dokonania przez Zarządcę odczytu wskazań tych urządzeń z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lokalu podstawą rozliczenia kosztów za okres pomiędzy ostatnim odczytem wskazań, a dniem ustania w/w przyczyn będzie zużycie zużycie ciepłej wody wyliczone w wysokości 2,5 krotności średniego zużycia dla wszystkich lokali w danej nieruchomości w bieżącym okresie rozliczeniowym.
 4. W przypadku braku pisemnego zgłoszenia wskazań wodomierzy ciepłej wody, o którym mowa w § 3 ust. 7 ustala się zużycie ciepłej wody w wysokości stosowanej normy zużycia ciepłej wody w nieruchomości w danym okresie rozliczeniowym.
 5. Rozliczenie dokonane według ustaleń określonych w niniejszym paragrafie jest ostateczne dla danego okresu rozliczeniowego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

 1. Użytkownikowi lokalu przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej rozliczenia. Reklamacje należy składać w formie pisemnej do Zarządcy Wspólnoty. Zarządca udzieli odpowiedzi w terminie do 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
 2. Okres oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika lokalu od uregulowania niedopłaty w terminie wskazanym w § 7 ust. 4 pkt 1.
 3. Instalacja centralnego ogrzewania stanowi normatywne wyposażenie budynku. Za jej utrzymanie w należytym stanie technicznym odpowiada w imieniu Wspólnoty Zarządca. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w wyposażeniu instalacji - a przykład zmiana przekroju przewodów, rodzaju grzejników, a więc także ewentualna likwidacja grzejnika - jest możliwa dopiero po uzyskaniu zgody Wspólnoty Mieszkaniowej. Demontaż grzejników w jakimkolwiek pomieszczeniu ogrzewanego lokalu nie powoduje wyłączenia powierzchni tego pomieszczenia z ogrzewanej centralnie powierzchni użytkowej lokalu, stanowiącej podstawę do ustalenia obciążeń z tytułu opłat za koszty stałe CO.
 4. W przypadku jakiejkolwiek dokonanej przez Użytkownika lokalu samowolnej przebudowy instalacji i urządzeń grzewczych, w tym zmiany (demontażu) grzejników, a tym samym zmniejszenia powierzchni ogrzewanej instalacją CO, co może być powodem niedogrzewania niektórych pomieszczeń, a także zakłóceń w działaniu wentylacji naturalnej budynku - lokal, w którym dokonano tych czynności uznany zostaje jako nieopomiarowany i będzie rozliczony wg zasad określonych w § 8 pkt 2. Dokonujący samowolnych zmian instalacji CO zobowiązany jest przywrócić stan pierwotny i pokryć wszelkie koszty usunięcia skutków wprowadzenia samowolnych zmian.
 5. Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej nr ............................. z dnia ......................... r. i ma zastosowanie do rozliczeń kosztów energii cieplnej dostarczonej od dnia 01.01.2008 roku.


       REGULAMIN

ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI I NAJEMCAMI LOKALI KOMUNALNYCH ZA CENTRALNE OGRZEWANIE W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KONINIE PRZY ULICY...


I. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (t.j.: Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami),
 2. Ustawa z dnia 10-04-1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz. 1504 (tekst jednolity) z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Dz.U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966 oraz z 2004r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1
 1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynku oraz dokonywania rozliczeń z Użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie.
 2. Regulamin określa zasady rozliczeń z Użytkownikami wszystkich lokali Wspólnoty w budynkach nie wyposażonych w indywidualne liczniki CO, tj. niewyposażonych w liczniki centralnego ogrzewania i nie posiadających instalacji ciepłej wody.

§ 2

Dla potrzeb niniejszego regulaminu wprowadza się następujące pojęcia:
 1. CO - centralne ogrzewanie,
 2. Zarząd - Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej,
 3. Zarządca - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, której Wspólnota Mieszkaniowa powierzyła zarządzanie nieruchomością,
 4. Użytkownik lokalu - osoba posiadająca tytuł prawny do danego lokalu lub osoba faktycznie korzystająca z lokalu,
 5. Powierzchnia grzewcza lokalu - powierzchnia użytkowa pomieszczeń, w których znajdują się grzejniki CO wraz z pomieszczeniami wchodzącymi w skład lokalu mieszkalnego, nawet jeśli w tych pomieszczeniach nie ma grzejników CO,
 6. Nieruchomość - jednostka rozliczeniowa stanowiąca ogół rozliczanych lokali w budynku, których zaopatrywanie w ciepło odbywa się przez wspólną instalację,
 7. Okres rozliczeniowy - przedział czasu przyjęty do rozliczenia centralnego ogrzewania - 12 miesięcy tj. od 01 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego,
 8. Wspólnota - Wspólnota Mieszkaniowa w Koninie przy ul......................

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 3

 1. Użytkownik lokalu, o którym mowa w § 2 ust. 1 zobowiązany jest do udostępnienia zajmowanego lokalu w celu konserwacji, naprawy lub wymiany i kontroli stanu technicznego instalacji CO.
 2. Ponadto Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:
  1. natychmiastowego zgłoszenia Zarządcy wszelkich nieprawidłowości w pracy instalacji CO,
  2. poniesienia powstałych z winy Użytkownika kosztów naprawy lub wymiany instalacji CO.
 3. W przypadku nieprawidłowości pracy instalacji CO niezawinionej przez Użytkownika lokalu, pokrycie kosztów naprawy instalacji CO nastąpi z funduszu remontowego lub innych źródeł finansowania kosztów napraw i konserwacji budynku.
 4. Ocena nieprawidłowości działania instalacji CO, w tym jej uszkodzenia, dokonywana jest komisyjnie z udziałem Użytkownika lokalu i przedstawiciela Zarządcy, zaś wyniki ustaleń ujmowane są pisemnie stosownym protokołem.

IV. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z DOSTAWĄ CIEPŁA

§ 4

 1. Za całkowite koszty dostawy ciepła w nieruchomości stanowią koszty zakupu ciepła rozliczane z dostawcą na podstawie zawartych umów i wystawionych przez dostawcę faktur.
 2. Rozliczeniu podlegają rzeczywiste koszty centralnego ogrzewania poniesione w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 7.

§ 5

Koszty zużycia energii cieplnej obejmują:
 1. Koszty stałe CO, do których zalicza się:
  1. miesięczną opłatę stałą za zamówioną moc cieplną dla nieruchomości stanowiącą iloczyn mocy zamówionej w MW i ceny za moc zamówioną wyrażonej w zł/MW/m-c,
  2. miesięczną opłatę stałą za usługi przesyłowe stanowiącą iloczyn mocy zamówionej w MW i stawki opłaty za usługi przesyłowe wyrażone w zł/MW/m-c.
 2. Koszty zmienne CO, do których zalicza się:
  1. opłatę za dostarczone ciepło do nieruchomości na potrzeby centralnego ogrzewania stanowiącą iloczyn ilości pobranej energii cieplnej w GJ i ceny za dostarczone ciepło wyrażonej w zł/GJ,
  2. opłatę zmienną za usługi przesyłowe stanowiącą iloczyn pobranej energii cieplnej w GJ i stawki zmiennej opłaty przesyłowej wyrażonej w zł/GJ.

§ 6

 1. Koszty stałe i zmienne CO określone w § 5 ust. 1 rozlicza się na poszczególne lokale w danej nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni grzewczej tych lokali.
 2. Koszty CW określone w § 5 ust. 3 rozlicza się proporcjonalnie do ilości zużycia ciepłej wody zmierzonej wodomierzami lokalowymi lub określonego wysokością ustalonego ryczałtu.
 3. W celu ochrony właściwych warunków eksploatacyjnych lokali każdy użytkownik ma obowiązek stosowania nastaw grzejnikowych zapewniających wymaganą normę temperatury użytkowania pomieszczeń nie niższą niż 160 C ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 roku).

V. USTALANIE OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE

§ 7

 1. Zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania Użytkownik zobowiązany jest wnosić co miesiąc, a ich wysokość powinna być ustalona w takiej wysokości, żeby zapewnić pokrycie ponoszonych kosztów w okresie rozliczeniowym.
 2. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych lub większego niż przewidywano wzrostu cen dostawy energii cieplnej Zarządca może zmienić wysokość zaliczek w trakcie okresu rozliczeniowego.
 3. Rozliczenie z Użytkownikami lokali wniesionych przez nich opłat w okresie rozliczeniowym nastąpi w terminie: 3 miesięcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 7.
 4. Różnica powstała pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami dostawy do lokalu ciepła do centralnego ogrzewania, a opłatami wniesionymi przez Użytkownika w formie zaliczek miesięcznych, regulowana jest w sposób następujący:
  1. niedopłatę Użytkownik lokalu wnosi przy uiszczaniu opłaty miesięcznej za używanie lokalu w miesiącu następnym po dokonanym i otrzymanym rozliczeniu,
  2. nadpłatę zalicza się na poczet najbliższych wymaganych opłat miesięcznych za używanie lokalu lub na pisemny wniosek Użytkownika może być dokonany jej zwrot z zastrzeżeniem pkt. 3
  3. W przypadku Użytkowników lokali zadłużonych, nadpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na zmniejszenie najwcześniej powstałego zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu.
 5. Jeżeli w trakcie okresu rozliczeniowego nastąpi zmiana Użytkownika lokalu, to dotychczasowy Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zarządcę. Rozliczenie opłat i kosztów CO dla byłego Użytkownika dokonane zostanie przy rozliczaniu okresu rozliczeniowego, w którym Użytkownik zdał lokal.
 6. W przypadku zmiany Użytkownika lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego dopuszcza się możliwość przejęcia skutków rozliczeń za cały okres przez nabywcę lokalu po wcześniejszym pisemnym wyrażeniu zgody.
 7. Jeżeli Zarządca Wspólnoty nie zostanie powiadomiony o zmianie Użytkownika lokalu to rozliczeniu podlegać będzie za cały okres rozliczeniowy Użytkownik lokalu, który posiadał tytuł prawny do lokalu w dniu odczytu urządzeń pomiarowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

 1. Użytkownikowi lokalu przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej rozliczenia. Reklamacje należy składać w formie pisemnej do Zarządcy Wspólnoty. Zarządca udzieli odpowiedzi w terminie do 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
 2. Okres oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika lokalu od uregulowania niedopłaty w terminie wskazanym w § 7 ust. 4 pkt 1.
 3. Instalacja centralnego ogrzewania stanowi normatywne wyposażenie budynku. Za jej utrzymanie w należytym stanie technicznym odpowiada w imieniu Wspólnoty Zarządca. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w wyposażeniu instalacji - a przykład zmiana przekroju przewodów, rodzaju grzejników, a więc także ewentualna likwidacja grzejnika - jest możliwa dopiero po uzyskaniu zgody Wspólnoty Mieszkaniowej. Demontaż grzejników w jakimkolwiek pomieszczeniu ogrzewanego lokalu nie powoduje wyłączenia powierzchni tego pomieszczenia z ogrzewanej centralnie powierzchni użytkowej lokalu, stanowiącej podstawę do ustalenia obciążeń z tytułu opłat za koszty stałe CO.
 4. W przypadku jakiejkolwiek dokonanej przez Użytkownika lokalu samowolnej przebudowy instalacji i urządzeń grzewczych, w tym zmiany (demontażu) grzejników, a tym samym zmniejszenia powierzchni ogrzewanej instalacją CO, co może być powodem niedogrzewania niektórych pomieszczeń, a także zakłóceń w działaniu wentylacji naturalnej budynku - lokal, w którym dokonano tych czynności uznany zostaje jako nieopomiarowany i będzie zastosowana następująca sankcja :
  Zużycie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania ustalone zostanie w wysokości 2,5 krotności średniego zużycia dla wszystkich lokali w danej nieruchomości w danym okresie rozliczeniowym.
  Dokonujący samowolnych zmian instalacji CO zobowiązany jest przywrócić stan pierwotny i pokryć wszelkie koszty usunięcia skutków wprowadzenia samowolnych zmian.
 5. Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej nr .......................... z dnia ......................... r. i ma zastosowanie do rozliczeń kosztów energii cieplnej dostarczonej od dnia 01.01.2008 roku.
      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 2020-06-23