• Z Z N Zakład Zarządzania Nieruchomościami.
  Administracja budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.
 • Z U K Zakład Usług Komunalnych.
  Wywóz odpadów
  Oczyszczanie ulic i placów
  Odśnieżanie chodników
  Pojemniki
 • TargowiskaTargowisko miejskie
  Zieleniak
 • Zakład PogrzebowyUsługi pogrzebowe
 • Cmentarz Komunalny Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym
 • ParkPark miejski
  przy ul. Dmowskiego
 • MinizooOgród zoologiczny w parku miejskim
 •  
 •  
 • B.I.P.Biuletyn Informacji Publicznej
 

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr 287
Rady Miasta Konina
z dnia 02.06.2004r.


REGULAMIN

§ 1.

 1. Targowisko Miejskie przy ul. 11 Listopada czynne jest codziennie w godzinach od 600 do 1900 oraz w niedzielę od 800 do 1600.
 2. Administratorem targowiska przy ul.11 Listopada jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Koninie ul. M.Dąbrowskiej 8.
 3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Urząd Miejski w Koninie.

§ 2.

 1. Na targowisku /zieleniaku/ sprzedaż mogą prowadzić :
  1. osoby fizyczne, osoby prawne posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej;
  2. rolnicy posiadający dokument potwierdzający, iż są płatnikiem podatku rolnego oraz działkowcy w zakresie sprzedaży płodów rolnych;
  3. inne osoby fizyczne w zakresie sprzedaży produktów używanych, będących ich własnością;
 2. Osoby prowadzące sprzedaż na targowisku zobowiązane są do wykupienia u administratora targowiska biletu opłaty targowej lub zawarcia z nim umowy uprawniającej do sprzedaży na terenie targowiska.
 3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na targowisku zobowiązane są do oznaczenia stoiska zawierającego nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy.

§ 3.

 1. Przedmiotem handlu na targowisku mogą być artykuły spożywcze i przemysłowe z wyłączeniem:
  • środków odurzających lub psychotropowych,
  • napojów alkoholowych /za wyjątkiem piwa/,
  • spirytusu /denaturatu/ skażonego,
  • substancji trujących, środków spożywczych przeterminowanych i zepsutych, szkodliwych dla zdrowia ludzkiego,
  • kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej,
  • zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu,
  • papierów wartościowych,
  • broni palnej, pneumatycznej i białej, przedmiotów do miotania chemicznych środków obezwładniających oraz służących do odstrzeliwania amunicji alarmowej, sygnałowej przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą ładunków lub innych środków energii, amunicji, materiałów wybuchowych oraz artykułów pirotechnicznych.
  • innych artykułów, produktów i przedmiotów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów,
 2. Grzyby surowe dziko rosnące zakwalifikowane do sprzedaży przez klasyfikatora - wolno sprzedawać pod warunkiem umieszczenia informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska i adresu sprzedawcy.
 3. Zabrania się prowadzenia na targowisku gier hazardowych.
 4. Zabrania się prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań.

§ 4.

Na targowisku pobiera się opłatę targową, której wysokość, zasady poboru oraz terminy płatności określa Uchwała Rady Miasta Konina lub opłatę z tytułu dzierżawy pawilonu - straganu.

§ 5.

 1. Sprzedawcy oprócz opłaty targowej lub opłaty z tytułu dzierżawy pawilonu - straganu zobowiązani są do uiszczania opłaty administracyjnej.
 2. Wysokość opłaty o której mowa w ust.1 ustala administrator targowiska. Opłata stanowi dochód administratora targowiska.

§ 6.

Do ważenia bądź mierzenia towarów należy używać wyłącznie urządzeń i miar posiadających aktualną legalizację.

§ 7.

Artykuły żywnościowe winny być sprzedawane zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

§ 8.

Zabrania się :
 1. handlu na ciągach komunikacyjnych pieszych i jezdniach targowiska.
 2. pozostawianie na targowisku na noc przedmiotów i urządzeń, które uniemożliwiałyby utrzymanie porządku.
 3. parkowania pojazdów przy stoiskach. Zakaz nie dotyczy handlu z samochodu w sektorach wyznaczonych przez administratora.
 4. wjazdu na teren targowiska pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
 5. zanieczyszczenia terenu i otoczenia targowiska oraz przyległych terenów.
 6. wprowadzania na teren targowiska psów.
 7. wieszania reklam, anten bez zgody administratora.

§ 9.

 1. Dowóz towarów do punktów handlowych targowiska winien odbywać się wyłącznie w godz. od 600 do 900 i od 1700 do 1900.
 2. W wyjątkowych sytuacjach kierownik targowiska może wyrazić zgodę na dowóz towaru w innych godzinach niż wymienionych wyżej.

§ 10.

Obiekty handlowe i urządzenia handlowe ustawione niezgodnie z planem zagospodarowania targowiska oraz na ciągach komunikacyjnych będą usuwane na koszt i ryzyko właścicieli.

§ 11.

Sprawy wynikłe z funkcjonowania targowiska nieuregulowane niniejszym regulaminem bądź innymi przepisami rozstrzyga na bieżąco administrator targowiska.

§ 12.

Nie zastosowanie się do poleceń administratora targowiska dotyczących organizacji bądź porządku na targowisku stanowi naruszenie niniejszego regulaminu.

§ 13.

Osoby, które naruszyły przepisy niniejszego regulaminu podlegają karze grzywny zgodnie z kodeksem wykroczeń.

§ 14.

Za realizację regulaminu odpowiada administrator targowiska przy pomocy Straży Miejskiej lub innych służb porządkowych.Załącznik nr 4
Do Uchwały Nr 287
Rady Miasta Konina
z dnia 02.06.2004r.


REGULAMIN

§ 1.

 1. Targowisko - zieleniak przy ul. Chopina czynne jest w godzinach od 600 do 2000.
 2. Administratorem targowiska-zieleniaka przy ul. Chopina jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Koninie.
 3. Nadzór nad targowiskiem-zieleniakiem sprawuje Urząd Miejski w Koninie.

§ 2.

 1. Na targowisku /zieleniaku/ sprzedaż mogą prowadzić :
  1. osoby fizyczne, osoby prawne posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej;
  2. rolnicy posiadający dokument potwierdzający, iż są płatnikiem podatku rolnego oraz działkowcy w zakresie sprzedaży płodów rolnych;
  3. inne osoby fizyczne w zakresie sprzedaży produktów używanych, będących ich własnością;
 2. Osoby prowadzące sprzedaż na targowisku zobowiązane są do wykupienia biletu opłaty targowej.
 3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na targowisku zobowiązane są do oznaczenia stoiska zawierającego nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy.

§ 3.

 1. Przedmiotem handlu na targowisku-zieleniaku mogą być artykuły spożywcze i kwiaty.
  Zabrania się sprzedaży :
  • środków odurzających lub psychotropowych,
  • napojów alkoholowych, spirytusu (denaturatu) skażonego,
  • substancji trujących, środków spożywczych przeterminowanych i zepsutych, szkodliwych dla zdrowia ludzkiego,
  • kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej,
  • zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu,
  • papierów wartościowych,
  • broni palnej, pneumatycznej i białej, przedmiotów do miotania chemicznych środków obezwładniających oraz służących do odstrzeliwania amunicji alarmowej, sygnałowej przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą ładunków lub innych środków energii, amunicji, materiałów wybuchowych oraz artykułów pirotechnicznych,
  • innych artykułów, produktów i przedmiotów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Grzyby surowe dziko rosnące zakwalifikowane do sprzedaży przez klasyfikatora - wolno sprzedawać pod warunkiem umieszczenia informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska i adresu sprzedawcy.
 3. Zabrania się prowadzenia na targowisku gier hazardowych.
 4. Zabrania się prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań.

§ 4.

Na targowisku-zieleniaku pobiera się opłatę targową, której wysokość, zasady poboru oraz terminy płatności określa Uchwała Rady Miasta Konina.

§ 5.

 1. Sprzedawcy oprócz opłaty targowej zobowiązani są do uiszczania opłaty administracyjnej.
 2. Wysokość opłaty o której mowa w ust.1 ustala administrator targowiska. Opłata stanowi dochód administratora targowiska.

§ 6.

Do ważenia bądź mierzenia towarów należy używać wyłącznie urządzeń i miar posiadających aktualną legalizację.

§ 7.

Artykuły żywnościowe winny być sprzedawane zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

§ 8.

Zabrania się :
 1. handlu na ciągach komunikacyjnych pieszych i jezdniach targowiska-zieleniaka.
 2. pozostawianie na targowisku-zieleniaku na noc przedmiotów i urządzeń, które uniemożliwiałyby utrzymanie porządku.
 3. parkowania pojazdów przy stoiskach. Zakaz nie dotyczy handlu z samochodu w sektorach wyznaczonych przez administratora.
 4. wjazdu na teren targowiska pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
 5. zanieczyszczenia terenu i otoczenia targowiska oraz przyległych terenów.
 6. wprowadzania na teren targowiska psów.

§ 9.

Obiekty handlowe i urządzenia handlowe ustawione niezgodnie z planem zagospodarowania targowiska oraz na ciągach komunikacyjnych będą usuwane na koszt i ryzyko właścicieli.

§ 10.

Sprawy wynikłe z funkcjonowania targowiska-zieleniaka nieuregulowane niniejszym regulaminem bądź innymi przepisami rozstrzyga na bieżąco administrator targowiska-zieleniaka.

§ 11.

Nie zastosowanie się do poleceń administratora targowiska-zieleniaka dotyczących organizacji bądź porządku na targowisku stanowi naruszenie niniejszego regulaminu.

§ 12.

Osoby, które naruszyły przepisy niniejszego regulaminu podlegają karze grzywny zgodnie z kodeksem wykroczeń.

§ 13.

Za realizację regulaminu odpowiada administrator targowiska przy pomocy Straży Miejskiej lub innych służb porządkowych.Dokumenty do pobrania :


      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 28.02.2017r.