• Z Z N Zakład Zarządzania Nieruchomościami.
  Administracja budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.
 • Z U K Zakład Usług Komunalnych.
  Wywóz odpadów
  Oczyszczanie ulic i placów
  Odśnieżanie chodników
  Pojemniki
 • TargowiskaTargowisko miejskie
  Zieleniak
 • Zakład PogrzebowyUsługi pogrzebowe
 • Cmentarz Komunalny Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym
 • ParkPark miejski
  przy ul. Dmowskiego
 • MinizooOgród zoologiczny w parku miejskim
 •  
 •  
 • B.I.P.Biuletyn Informacji Publicznej
 
     REGULAMIN HANDLU W OKRESIE ŚWIĘTA ZMARŁYCH 2017 R. 1. Działalność handlową na stołach, miejscach handlowych na parkingach przy Cmentarzu Komunalnym w Koninie mogą prowadzić osoby będące producentem lub sprzedawcą kwiatów lub zniczy, mające zarejestrowaną działalność gospodarczą lub prowadzące produkcję rolną (tzw. działy specjalne).
 2. Na listę będą wpisane osoby handlujące nie mniej niż 3 kolejne dni.
 3. Warunkiem wpisania na listę osób handlujących jest przedłożenie stosownych dokumentów:
  - wniosku o wydanie zezwolenia (druk do pobrania na stronie internetowej www.pgkim.konin.pl    lub w Administracji Cmentarza Komunalnego) wraz z załączonymi dokumentami:
  -   zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (z potwierdzeniem
      w 2017r.)
  lub
  - decyzją Urzędu Skarbowego o wysokości zaliczki na podatek dochodowy z tytułu     prowadzenia    produkcji rolnej (dotyczy działów specjalnych).
 4. Złożenia  wniosków  należy  dokonać  w  biurze  Administracji  Cmentarza Komunalnego w dniach 10.10-21.10.2017r. w godzinach 8:00-14:00. Wnioski niepełne (brak danych adresowych, nr telefonu, załączników, podpisu itp.) zostaną odrzucone.
 5. Wszyscy  zainteresowani  mają  prawo  do  ustalenia  i  wybrania  spośród  siebie   5-osobowego komitetu losującego. Skład komitetu należy zgłosić do Administracji Cmentarza Komunalnego w Koninie nie później niż do 21.10.2017r. w formie pisemnej z wyszczególnieniem imienia, nazwiska i podpisów tych osób. Osoby, które nie będą brały udziału w powołaniu komitetu nie mogą wnosić zastrzeżeń.
 6. W dniu otrzymania na piśmie składu komitetu losującego Administracja Cmentarza sporządzi listę zgłoszonych i zakwalifikowanych osób do handlu z podziałem na producentów i pozostałych.
 7. Komitet losujący przydzieli producentom kwiatów i zniczy miejsca handlowe informując o tym Administrację Cmentarza najpóźniej w dniu przeprowadzenia losowania.
 8. Pozostałym osobom z listy chętnych przydzielone będą wolne miejsca handlowe na parkingu przy ul. Staromorzysławskiej lub Działkowej. Przydział ten odbędzie się w drodze losowania w dniu 26.10.2017r. o godzinie 8:00 w Administracji Cmentarza Komunalnego.
 9. Obowiązuje zasada przyznania miejsca handlowego (stół lub plac) tylko i wyłącznie jednemu handlującemu ( nie dotyczy ewentualnych wolnych stołów po losowaniu ).
 10. Opłaty za miejsca handlowe będą przyjmowane w godz. 8:00-14:00 od dnia 26.10.2017r. (po zakończeniu losowania) do 31.10.2017r. włącznie.
 11. Opłacona faktura Vat jest podstawą do prowadzenia działalności handlowej na stołach i parkingach.
 12. Wszyscy handlujący są zobowiązani do uiszczenia stosownej opłaty targowej w kasie Urzędu Miasta Konina do dnia 31.10.2017r.
 13. Wszelkie nie zawarte w powyższym regulaminie kwestie rozstrzygane będą przez komitet losujący w porozumieniu z Administracją Cmentarza Komunalnego.

Zarząd PGKiM Sp. z o.o.        REGULAMIN LOSOWANIA

 1. Sporządzenie listy osób uprzywilejowanych, tj. producentów zniczy i kwiatów (na podstawie przedłożonych dokumentów) oraz wybranie atrakcyjnych miejsc dla działów specjalnych (osobno producenci zniczy i kwiatów) powierza się komitetowi losującemu.
 2. Osoby nie będące producentami wchodzą do drugiej tury losowania pozostałych miejsc handlowych, kolejno przy ul. Staromorzysławskiej i Działkowej.
 3. Obowiązuje zasada przyznania miejsca handlowego (stół lub plac) tylko i wyłącznie jednemu handlującemu
 4. Przydział stołów następuje w drodze losowania, po jednym dla zgłaszającego.
 5. Wszelkie nie zawarte w regulaminie zasady będą rozstrzygane przez komitet losujący w porozumieniu z Administracją Cmentarza.

Administracja Cmentarza Komunalnego w Koninie           PRZYPOMNIENIE


Przypominamy opiekunom mogił o obowiązku uiszczania corocznych opłat za usługi komunalne oraz przedłużania dzierżawy miejsc grzebalnych na kolejne 20 lat.
W/w opłat należy dokonywać w Biurze Obsługi Klienta w godzinach:

poniedziałek 7:00 - 16:30
wtorek - piątek 7:00 - 14:30
sobota 7:00 - 14:00


      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 06.10.2017r.