Park im. Fryderyka Chopina w Koninie stanowi najbardziej wartościowy i interesujący kompleks starodrzewu na terenie miasta Konina. Posiada on ponad 160 letnią tradycję. W początkach XIX wieku, w obrębie gruntów należących do miasta nie było żadnych obszarów zadrzewionych. Najbliższy kompleks leśny znajdował się dopiero w Żychlinie. W 1832 roku - z inicjatywy burmistrza miasta Jana Rucińskiego założono 2 małe zagajniki. Jeden tuż przed wsią Stare Miasto, drugi natomiast na tzw. "piaskach za przedmieściem Borzętowem". Obszar ten położony na zachód od zwartej zabudowy miejskiej (która w tym czasie nie sięgała jeszcze nawet obecnej ulicy Jana Kilińskiego) zajmowały piaszczyste wydmy.
W 1843 roku "....Dotychczasowy zagajnik w okolicy miasta staraniem miejscowych urzędników został na park miejski urządzony, jedynie sposobem szarwarku. Wybudowana została titleana, kilka ławek i znaczna liczba kanapek z darniny. Wysypano kilka ulic spacerowych inną ziemią, a to z powodu, iż całe to miejsce jest bardzo piaszczyste, zalesiono dalsze piaski, które zasypywały ogrody warzywne mieszkańców, stąd też zbawienny los parku dla zatrzymania piasków..."
Park - który potocznie określono mianem "ogrodu spacerowego" założono bez żadnych nakładów ze strony kasy miejskiej, gdyż wszystkie prace wykonali sami mieszkańcy w ramach tzw. szarwarku, czyli obowiązkowych świadczeń rzeczowych.
Do 1846 roku powiększono park do powierzchni 16 mórg i 67 prętów kwadratowych (ok. 9,1 ha), a w 1865 roku już 45 mórg (ok. 25,75 ha). Zwiększono różnorodność drzewostanów. Park stał się stałym miejscem popołudniowych i niedzielnych spotkań i spacerów. W 1847 roku ostatecznie zatrudniono stałego ogrodnika miejskiego, który był na etacie miasta i pobierał pensję w wysokości 45 rubli srebrem.
W 1920 roku rozpoczęto planowe tworzenie parku (obszar 6 ha). Zbudowano muszlę koncertową, titleankę modrzewiową. Park utrzymywali ze składek bogaci mieszkańcy miasta. Był on bardzo często zalewany przez wody Warty. Od 1934 roku rozpoczęto pierwsze planowe nasadzenia - m.innymi różaneczniki, hortensje, barwne klony. W latach 1950-51 powiększono powierzchnie parku o dalsze 4 ha. Po usypaniu wału przeciwpowodziowego ustało zalewanie przez Wartę.
Po 1960 roku zlokalizowano tu wystawę rolniczą. Rozebrano muszlę koncertową. Na miejsce titleany modrzewiowej wybudowano podkowę taneczną. Rozpoczęto budowę amfiteatru. W 1975 roku zbudowano zwierzyniec. Początki tworzenia Mini Zoo. W 1985 roku zmieniono kształt stawu, wykonano wyspę.
W 1999 roku miało miejsce wykonanie Przyrodniczej Ścieżki Edukacyjnej. Ścieżka ma zaspokajać głównie cele edukacyjne. Ma charakter mniej specjalistyczny, a bardziej ogólny - uniwersalny. Stworzona została przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży, czyli głównie zespołach klasowych, kołach zainteresowań, ale również innych grup i indywidualnym spacerowiczu lub turyście. Jej celem edukacyjnym jest uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących w okolicach Konina i budzenie szacunku dla przyrody - bardzo szeroko rozumianej. Ma pomagać zrozumieć współzależności między różnymi składnikami środowiska oraz przyczyny i następstwa niekontrolowanej często ingerencji człowieka w świat przyrody.


Wykaz elementów ścieżki:

  • Plan Parku im. F.Chopina
  • Historia parku,
  • Przyrodnicza mapa regionu - zalesienie, parki, rezerwaty,
  • Plansze nt. świadectwa epoki lodowcowej oraz kultury naszych przodków zamontowane przy kompleksie wielkich głazów narzutowych ustawionych w starosłowiański krąg kamienny,
  • Plansze dotyczące wód w regionie - rzeki, jeziora, przyczyny i mechanizm zarastania jezior,
  • Stacja dotycząca Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" - przekroje geologiczne, powstanie węgla brunatnego, przekrój i elementy kopalni,
  • Stacja dotycząca Kopalni Soli "Kłodawa"" - przekroje geologiczne, powstanie soli kamiennej, przekrój i elementy kopalni,
  • Tablica z opisami szkodników drzew,
  • Przykłady budek lęgowych dla ptaków,
  • Kompleks Mini ZOO.    Plan parku
      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 2018-02-27