• Z Z N Zakład Zarządzania Nieruchomościami.
  Administracja budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.
 • Z U K Zakład Usług Komunalnych.
  Wywóz odpadów
  Oczyszczanie ulic i placów
  Odśnieżanie chodników
  Pojemniki
 • TargowiskaTargowisko miejskie
  Zieleniak
 • Zakład PogrzebowyUsługi pogrzebowe
 • Cmentarz Komunalny Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym
 • ParkPark miejski
  przy ul. Dmowskiego
 • MinizooOgród zoologiczny w parku miejskim
 •  
 •  
 • B.I.P.Biuletyn Informacji Publicznej
 
      GODZINY PRACY W PGKiM SP. Z O.O.UWAGA SZANOWNI KLIENCI !

Informujemy, że z dniem 01.01.2013r. wprowadzone zostają nowe godziny pracy pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych PGKiM Sp. z o.o. :

BIUROWIEC "A", ul. M. Dąbrowskiej 8 :
   - poniedziałek godz. 700 - 1600
   - wtorek, środa, czwartek godz. 700 - 1500
   - piątek godz. 800 - 1500
Przyjmowanie opłat w godzinach otwarcia kasy Spółki :
   - poniedziałek godz. 800 - 1600
   - wtorek, środa, czwartek godz. 730 - 1430
   - piątek godz. 800 - 1400
Przerwa godz. 1000 - 1020
  
TARGOWISKO MIEJSKIE, ul. 11 Listopada 7a :  
   - od poniedziałku do soboty godz. 700 - 1500
  
ZAKŁAD POGRZEBOWY - BIURO OBSŁUGI KLIENTA  
Cmentarz Komunalny, ul. Staromorzysławska 5 :  
   - poniedziałek godz. 700 - 1700
   - od wtorku do soboty godz. 700 - 15 00
Przyjmowanie opłat :  
   - poniedziałek godz. 700 - 1630
   - od wtorku do piątku godz. 700 - 1430
   - sobota godz. 700 - 1400

Z A P R O S Z E N I E


Rada Nadzorcza i Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej 8

zapraszają
do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

 1. Okresy objęte badaniem sprawozdania finansowego:
  a/ od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r.

 2. Termin wykonania badania sprawozdania finansowego:
  a/ dostarczenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spólki do dnia 26 marca 2018r.

 3. Termin i miejsce składnia ofert oraz osoba do kontaktu:
  a/ termin złożenia oferty:     do dnia 27 września 2017r.
  b/ miejsce złożenia oferty:       sekretariat w siedzibie Spółki przy ul. M. Dąbrowskiej 8 w Koninie
  c/ osoba do kontaktu:              Halina Walczak
                                                tel. 63 242 86 01
                                                email: halina.walczak@pgkim.konin.pl

 4. Informacje na potrzeby opracowania oferty audytorskiej na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017:

  4.1. Dane identyfikujące Spółkę:

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
  ul. M. Dąbrowskiej 8
  62-500 Konin

  Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Data powstania: 05.01.1993 r.
  Rada Nadzorcza: jest powołana
  Udziałowcy: 100 % udziałów posiada Miasto Konin
  Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,       IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Numer KRS: 0000019156
  Regon 310018543
  NIP: 665-000-12-14
  PKD:38.11.Z

  4.2. Przedmiot działalności:
    - odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
    - zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
    - prowadzenie i ochrona mini zoo,
    - zakładanie, utrzymanie i pielęgnacja zieleni,
    - administrowanie targowiskiem miejskim,
    - działalność pogrzebowa i administrowanie cmentarzem komunalnym.
    Obszar działania: kraj
    Jednostka jednozakładowa.

  4.3. Wielkości charakteryzujące PGKiM sp. z o. o w Koninie za rok 2016 w zł.:

  1. Suma bilansowa :  
   
  a/ stan na 31.12.2016r. 10 010 934
   
       AKTYWA :  
       aktywa trwałe 4 185 507
       aktywa obrotowe 5 825 427
          w tym:  
              - materiały 143 574
              - należności 1 014 941
              - inwestycje krótkoterminowe 4 622 312
   
       PASYWA :  
       Kapitał własny 6 373 344
          w tym:  
              - kapitał zakładowy 3 000 000
       Rezerwy na zobowiązania 3 638 590
          w tym:  
              - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 094 669
       Zabowiązania krótkoterminowe 1 461 852
   
  b/ prognozowana suma bilansowa na 31.12.2016r. 10 100 000
   
  2. Przychody :  
   
  a/ za 2016r.
       - przychody netto ze sprzedaży 11 930 824
       - pozostałe przychody operacyjne 93 250
       - przychody finansowe 76 845
  b/ planowane przychody ze sprzedaży za 2017 r. 11 802 740
   
  3. Wynik finansowy netto :  
   
  a/ za rok 2016 187 418
  b/ przewidywany wynik za rok 2017 80 000
   
  4. Udział w innych jednostkach (w cenie nabycia ) :  
  - spółki stowarzyszone 270 000
   
  4.4 Przeciętny stan zatrudnienia w osobach:  
       - za 2016 r. 131
       - za 8 m-cy 2017 r. 129

  4.5 Pozostałe informacje.

  a/ Zobowiązania spółki objęte ugodą, układem - nie występują.
  b/ Transakcje sprzedaży części przedsiębiorstwa , wydzielenia części przedsiębiorstwa
    do innych podmiotów - nie wystąpiły.
  c/Inwentaryzacja:
    - środki trwałe: ostatnia inwentaryzacja przeprowadzona była w 2015 roku,
    - rzeczowe aktywa obrotowe:
          - materiały : inwentaryzacja przeprowadzana jest co 2 lata (ostatnia była w 2016 r.)
                            nie jest planowana inwentaryzacja w 2017 roku.
    - wyroby gotowe, produkcja w toku, towary - nie występują.
    
  d/Umowy leasingowe - nie występują.
    
  e/Sprawy sporne - kilka spraw zw. z dochodzeniem należności.
    
  f/Pion Głównego Księgowego:
   - ilość zatrudnionych osób: 10, w tym w Dziale Księgowości Spółki 5 osób
   - księgowość prowadzona komputerowo.
    
  g/Księgi rachunkowe prowadzone są wg ustawy o rachunkowości.
    
  h/Średniomiesięczna liczba dokumentów - 1400-1500.
    
  4.6. Zmiany organizacyjne, profilu działalności, zakresu usług:
      - w roku 2017 nie wystąpiły,

 5. Audytor badający sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016:

  TAX AUDYT Sp. z o.o. w Koninie

  Opinia biegłego rewidenta za rok 2016 r.- bez zastrzeżeń.

 6. Dodatkowe wymagania:
  - posiadanie doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych spółek komunalnych.

 7. Konin, dnia 18.09.2017r.
  Halina Walczak      WOLNE MIEJSCA PRACY
O G Ł O S Z E N IE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. M.Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku :

MECHANIKA lub ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWEGO

Wymagania :
- wykształcenie kierunkowe;
- wiedza i doświadczenie w pracy na w/w stanowisku;
- samodzielność i odpowiedzialność.

Zakres obowiązków :
- bieżąca obsługa;
- naprawy i konserwacje pojazdów samochodowych.

Aplikacje proszę przesyłać na adres : sekretariat@pgkim.konin.pl

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922).

      LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIAPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością 62-500 Konin ul.M.Dąbrowskiej 8 informuje, że posiada do wynajęcia pawilony handlowe na terenie Targowiska Miejskiego w Koninie przy ul. 11 Listopada 7a .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (63) 249-12-79 w godz. od 7:00 do 15:00.

Zapraszamy do składania ofert.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością 62-500 Konin ul.M.Dąbrowskiej 8 informuje, że posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe na terenie m. Konina :
 1. ul. Broniewskiego 6 (piwnica) - lokal o pow. użytkowej 7,60 m2.
 2. ul. Broniewskiego 2 (piwnica) - lokal o pow. użytkowej 12,43 m2.
 3. ul. Aleje 1 Maja 12 (po schronie) - lokal o pow. użytkowej 68,47 m2.
 4. ul. Aleje 1 Maja 15 (piwnica) - lokal o pow. użytkowej 55,03 m2.
 5. ul. 11 Listopada 35 (piwnica) - lokal o pow. użytkowej 34,30 m2.
 6. ul. 11 Listopada 9 (I piętro) - trzy lokale o pow. użytkowej 38,18 m2, 17,00 m2 i 12,00 m2.
 7. Uwaga ! wskazane przeznaczenie lokalu tylko na usługi związane ze służbą zdrowia.

Dodatkowe informacje o lokalach można uzyskać w Zakładzie Zarządzania Nieruchomościami,
nr tel. (63) 242 82 76 w godz. pracy Spółki.

Ceny najmu do uzgodnienia. Zapraszamy do składania ofert.      PŁATNOŚĆ KARTAMI PŁATNICZYMIUwaga Szanowni Klienci !

Informujemy, że w kasie PGKiM Sp. z o.o. w budynku przy ulicy M.Dąbrowskiej 8 oraz w Biurze Obsługi Klienta przy Cmentarzu Komunalnym w Koninie istnieje możliwość wnoszenia opłat przy pomocy kart płatniczych.

Uwaga ! Nie dotyczy opłat za mieszkania i lokale użytkowe !

      UWAGA ! WŁAŚCICIELE, ZARZĄDCY I ADMINISTRATORZY BUDYNKÓW !         Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie

O F E R U J E

 1. Wykonawstwo i sprzedaż nowych kontenerów typ KP 7, w wersji odkrytej i zabudowanej do wywozu nieczystości stałych, oraz w wersji budowlanej.
 2. Remonty kontenerów typ KP 7 - wszystkich wersji.
 3. Remonty kontenerów o poj.1100 l. z wymianą kółek włącznie.
Zapewniamy bezpłatną ocenę techniczną i wycenę kosztów naprawy u klienta. Oferujemy bezpłatny transport kontenerów do naprawy i po naprawie na terenie miasta Konina, oraz poza terenem na dogodnych warunkach. Zapewniamy konkurencyjne ceny oraz możliwość negocjacji cen usługi. Istnieje możliwość wykonania usługi z materiałów powierzonych po dostarczeniu przez zamawiającego.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Janusz Sieczkarek tel. (0-63) 242 82 76 wew. 211 w godz. od 8.00 do 13.30 codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Zapewniamy wysoką jakość wykonania usługi.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

          Zarząd Spółki      UWAGA ! WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH !         OFERTA

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul.M.Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin tel. (0-63) 242 82 76, fax. 242 82 24 informuje, że poszukuje wykonawców małych robót remontowych w branżach: budowlanej, instalacyjnych wod-kan, co, cwu i elektrycznych, usług konserwacyjnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w branżach ogólnobudowlanych, konserwacji i remontów dźwigów osobowych oraz instalacji domofonowych.
Zainteresowanych prosimy o złożenie pisemnych ofert współpracy w siedzibie Przedsiębiorstwa ze szczególnym określeniem statusu prawnego oferenta, rodzajem świadczonych usług, doświadczeniem, potencjałem kadrowym i technicznym, telefony kontaktowe itp.
Jednocześnie informujemy, że ogłoszenia o przetargach na wykonawstwo robót remontowo-budowlanych Przedsiębiorstwo zamieszcza na stronie internetowej www.pgkim.konin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

          Zarząd Spółki      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 27.02.2018r.