• Z Z N Zakład Zarządzania Nieruchomościami.
  Administracja budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.
 • Z U K Zakład Usług Komunalnych.
  Wywóz odpadów
  Oczyszczanie ulic i placów
  Odśnieżanie chodników
  Pojemniki
 • TargowiskaTargowisko miejskie
  Zieleniak
 • Zakład PogrzebowyUsługi pogrzebowe
 • Cmentarz Komunalny Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym
 • ParkPark miejski
  przy ul. Dmowskiego
 • MinizooOgród zoologiczny w parku miejskim
 •  
 •  
 • B.I.P.Biuletyn Informacji Publicznej
 
      GODZINY PRACY W PGKiM SP. Z O.O.UWAGA SZANOWNI KLIENCI !

Informujemy, że z dniem 01.01.2013r. wprowadzone zostają nowe godziny pracy pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych PGKiM Sp. z o.o. :

BIUROWIEC "A", ul. M. Dąbrowskiej 8 :
   - poniedziałek godz. 700 - 1600
   - wtorek, środa, czwartek godz. 700 - 1500
   - piątek godz. 800 - 1500
Przyjmowanie opłat w godzinach otwarcia kasy Spółki :
   - poniedziałek godz. 800 - 1600
   - wtorek, środa, czwartek godz. 730 - 1430
   - piątek godz. 800 - 1400
Przerwa godz. 1000 - 1020
  
TARGOWISKO MIEJSKIE, ul. 11 Listopada 7a :  
   - od poniedziałku do soboty godz. 700 - 1500
  
ZAKŁAD POGRZEBOWY - BIURO OBSŁUGI KLIENTA  
Cmentarz Komunalny, ul. Staromorzysławska 5 :  
   - poniedziałek godz. 700 - 1700
   - od wtorku do soboty godz. 700 - 15 00
Przyjmowanie opłat :  
   - poniedziałek godz. 700 - 1630
   - od wtorku do piątku godz. 700 - 1430
   - sobota godz. 700 - 1400
      BADANIE SPRAWOZDANIA FINANNSOWEGO
Z A P R O S Z E N I E


Rada Nadzorcza i Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej 8

zapraszają
do złożenia oferty na nieobowiązkowe badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie nie jest zobowiązana do badania sprawozdania finansowego za rok 2018, gdyż za rok obrotowy 2017, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nie spełnione zostały dwa z trzech warunków określonych w art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości. Jednakże, Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki podjęli decyzję o przeprowadzeniu nieobowiązkowego badania sprawozdania finansowego za 2018 rok.


 1. Okresy objęte badaniem sprawozdania finansowego:
  a/ od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.

 2. Termin wykonania badania sprawozdania finansowego:
  a/ dostarczenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spólki do dnia 26 marca 2019r.

 3. Termin i miejsce składnia ofert oraz osoba do kontaktu:
  a/ termin złożenia oferty:     do dnia 14 września 2018r.
  b/ miejsce złożenia oferty:       sekretariat w siedzibie Spółki przy ul. M. Dąbrowskiej 8 w Koninie
  c/ osoba do kontaktu:              Halina Walczak
                                                tel. 63 242 86 01
                                                email: halina.walczak@pgkim.konin.pl

 4. Informacje na potrzeby opracowania oferty audytorskiej na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018:

  4.1. Dane identyfikujące Spółkę:

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
  ul. M. Dąbrowskiej 8
  62-500 Konin

  Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Data powstania: 05.01.1993 r.
  Rada Nadzorcza: jest powołana
  Udziałowcy: 100 % udziałów posiada Miasto Konin
  Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,       IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Numer KRS: 0000019156
  Regon 310018543
  NIP: 665-000-12-14
  PKD:38.11.Z

  4.2. Przedmiot działalności:
    - odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
    - zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
    - prowadzenie i ochrona mini zoo,
    - zakładanie, utrzymanie i pielęgnacja zieleni,
    - administrowanie targowiskiem miejskim,
    - działalność pogrzebowa i administrowanie cmentarzem komunalnym.
    Obszar działania: kraj
    Jednostka jednozakładowa.

  4.4. Zmiany organizacyjne, profilu działalności, zakresu usług:
    - w roku 2018 nie wystąpiły.

  4.5. Wielkości charakteryzujące PGKiM sp. z o. o w Koninie za rok 2017 w zł.:

  SUMA BILANSOWA na 31.12.2017 r. 9 882 102,47
   
       AKTYWA :  
       aktywa trwałe 4 067 591,32
       aktywa obrotowe 5 814 511,15
          w tym:  
              - materiały 130 959,80
              - należności 1 095 990,28
              - inwestycje krótkoterminowe 4 533 754,40
   
       PASYWA :  
       Kapitał własny 6 496 655,32
          w tym:  
              - kapitał zakładowy 3 000 000,00
       Rezerwy na zobowiązania 2 364 558,00
          w tym:  
              - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 354 158,00
       Zabowiązania krótkoterminowe 955 799,44
   
  PROGNOZOWANA SUMA BILANSOWA NA 31.12.2018r. 10 150 000,00
   
  PRZYCHODY :  
   
  za 2017r.
       - przychody netto ze sprzedaży 11 870 384,37
       - pozostałe przychody operacyjne 641 850,91
       - przychody finansowe 46 667,70
  planowane przychody ze sprzedaży za 2018 r. 18 740 000,00
   
  WYNIK FINANSOWY NETTO :  
     - za rok 2017 310 729,41
     - przewidywany wynik za rok 2018 102 632,00
   
  UDZIAŁY / AKCJE W INNYCH JEDNOSTKACH (w cenie nabycia ) : 270 000,00
     - spółki stowarzyszone 270 000,00
   
  PRZECIĘTNY STAN ZATRUDNIENIA (w osobach):  
     - za 2017 r. 130
     - przewidywany stan na rok 2018 127

  4.6 Pozostałe informacje.

  a/ Zobowiązania spółki objęte ugodą, układem - nie występują.
  b/ Transakcje sprzedaży części przedsiębiorstwa , wydzielenia części przedsiębiorstwa
    do innych podmiotów - nie wystąpiły.
  c/Inwentaryzacja:
    * środki trwałe: ostatnia inwentaryzacja przeprowadzona była w 2015 roku,
                         środki trwałe Spółka inwentaryzuje co 4 lata
    * rzeczowe aktywa obrotowe:
          - materiały : inwentaryzacja planowana jest na dzień 30.11.2018 r.
          - wyroby gotowe, produkcja w toku, towary - nie występują.
    
  d/Umowy leasingowe - nie występują.
    
  e/Sprawy sporne - kilka spraw zw. z dochodzeniem należności.
    
  f/Pion Głównego Księgowego:
   - ilość zatrudnionych osób: 13, w tym w Dziale Księgowości Spółki 5 osób
   - księgowość prowadzona komputerowo.
    
  g/Księgi rachunkowe prowadzone są wg ustawy o rachunkowości.
    
  h/Średniomiesięczna liczba dokumentów - 1400-1500.
    
 5. Audytor badający sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016:

  TAX AUDYT Sp. z o.o. w Koninie

  Opinia biegłego rewidenta za rok 2017 r.- bez zastrzeżeń.

 6. Główny Księgowy
  Halina Walczak


   Wersja pdf (66kB)         

      WOLNE MIEJSCA PRACYOferta pracy - Ładowacz nieczystości
      LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIAPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością 62-500 Konin ul.M.Dąbrowskiej 8 informuje, że posiada do wynajęcia pawilony handlowe na terenie Targowiska Miejskiego w Koninie przy ul. 11 Listopada 7a .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (63) 249-12-79 w godz. od 7:00 do 15:00.

Zapraszamy do składania ofert.      PŁATNOŚĆ KARTAMI PŁATNICZYMIUwaga Szanowni Klienci !

Informujemy, że w kasie PGKiM Sp. z o.o. w budynku przy ulicy M.Dąbrowskiej 8 oraz w Biurze Obsługi Klienta przy Cmentarzu Komunalnym w Koninie istnieje możliwość wnoszenia opłat przy pomocy kart płatniczych.

Uwaga ! Nie dotyczy opłat za mieszkania i lokale użytkowe !

      UWAGA ! WŁAŚCICIELE, ZARZĄDCY I ADMINISTRATORZY BUDYNKÓW !         Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie

O F E R U J E

 1. Wykonawstwo i sprzedaż nowych kontenerów typ KP 7, w wersji odkrytej i zabudowanej do wywozu nieczystości stałych, oraz w wersji budowlanej.
 2. Remonty kontenerów typ KP 7 - wszystkich wersji.
 3. Remonty kontenerów o poj.1100 l. z wymianą kółek włącznie.
Zapewniamy bezpłatną ocenę techniczną i wycenę kosztów naprawy u klienta. Oferujemy bezpłatny transport kontenerów do naprawy i po naprawie na terenie miasta Konina, oraz poza terenem na dogodnych warunkach. Zapewniamy konkurencyjne ceny oraz możliwość negocjacji cen usługi. Istnieje możliwość wykonania usługi z materiałów powierzonych po dostarczeniu przez zamawiającego.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Janusz Sieczkarek tel. (0-63) 242 82 76 wew. 211 w godz. od 8.00 do 13.30 codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Zapewniamy wysoką jakość wykonania usługi.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

          Zarząd Spółki      UWAGA ! WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH !         OFERTA

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul.M.Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin tel. (0-63) 242 82 76, fax. 242 82 24 informuje, że poszukuje wykonawców małych robót remontowych w branżach: budowlanej, instalacyjnych wod-kan, co, cwu i elektrycznych, usług konserwacyjnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w branżach ogólnobudowlanych, konserwacji i remontów dźwigów osobowych oraz instalacji domofonowych.
Zainteresowanych prosimy o złożenie pisemnych ofert współpracy w siedzibie Przedsiębiorstwa ze szczególnym określeniem statusu prawnego oferenta, rodzajem świadczonych usług, doświadczeniem, potencjałem kadrowym i technicznym, telefony kontaktowe itp.
Jednocześnie informujemy, że ogłoszenia o przetargach na wykonawstwo robót remontowo-budowlanych Przedsiębiorstwo zamieszcza na stronie internetowej www.pgkim.konin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

          Zarząd Spółki      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 07.09.2018r.